تسویه 50 درصد مطالبات «حقالتدریسی» معلمان

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مدیــرکل برنامــه و بودجــه وزارت آموزشوپــرورش آخریــن روند پرداخــت مطالبات فرهنگیــان را تشــریح کرد. منصور مجــاوری درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: چندیپیش پاداش پایان خدمت بازنشســتگان سال 95 با تأمین اعتبار سههزارو 200 میلیاردتومانی بهطــور کامل واریز شــد. وی افــزود: درحالحاضر اعتبــاری حــدود 200 میلیــارد تومان برای تســویه حدود 50 درصد از مطالبات مربوط به حقالتدریس معلمان نیز تأمین شــده و هماکنــون در حال واریز است و موفق شــدیم با اعتبارات رســیده بخشی از مطالبات مربــوط به خرید خدمات آموزشــی را نیز بپردازیــم. به گفته مدیــرکل برنامه و بودجه وزارت آموزشوپرورش، حقوق اردیبهشتماه فرهنگیان نیز روز گذشته واریز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.