گلبهخودی ت سا ک هدیدوداودلاهرسرابازنردبه پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

بیخود نبود که خاویر آگیره، ســرمربی آرژانتینــی تیم الوحده در جریان بازی تیمش با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی پشت نیمکت به دنبال جمعکردن اشــیاي مختلف بود؛ بیخود هم نبود که دروازهبان ایــن تیم از نور لیزری که به چشــمش انداخته میشــد شــاکی بود. همه این کارها چندان هم بیهدف انجام داده نشــد؛ هم ســرمربی و هم بازیکنان الوحده امارات به خوبی میدانســتند با چنین حرکاتی میتوانند توجه دوربینهای فیلمبرداری و عکاســی را به خودشان و از آن مهمتر به «اتفاقاتی» که در ورزشگاه آزادی در حال رقمخوردن بــود جلب میکردند. نتیجه آن «جلب توجــه» که به زعم بازیکنان، اعضای کادر فنی باشگاه و هواداران پرسپولیس، توجیه شکست 4 بر 2 در تهران بود، حالا مشخص شده است: پرسپولیس باید از لخویا در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بدون حضور تماشاگر پذیرایی کند! اتفاقی تلخ که به راحتی میتواند رؤیای پرسپولیس برای رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا را بر باد دهد.

پروندهای که 2سال پیش تذکر گرفت

فقط به خاطر بازی با الوحده و اتفاقاتی که در آن رخ داد، نیســت که هواداران پرسپولیس نمیتوانند بازی رفت تیمشان را روز سهشنبه آینده در آزادی ببیند بلکه این ماجرا، تداوم پرونده و تذکری اســت که پرسپولیســیها دو سال پیش گرفتند! در نامهای که فدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه پرسپولیس و البته فدراسیون فوتبال نوشته به وضوح به این مورد اشــاره شــده است؛ اینکه در ســال 2015 پرسپولیس به خاطر رفتار مشــابه هوادارانش تذکر گرفته و بــا محرومیت تعلیقی روبهرو شده است. این یعني اگر تخلف مشابه دیگری از هواداران این باشگاه سر بزند، آن محرومیت از حالت تعلیقی درمیآید و به حالت قطعی تبدیل میشــود. اتفاقی که حالا عملی شــده و بعید است که شــیطنتی هم از سوی کشــورهای عربی در این پرونده صورت گرفته باشد.

غمانگیز مثل محرومیت

بعد از اعلام این خبر به باشــگاه پرســپولیس بود که اعضای کادر فنی و بازیکنان این باشگاه متوجه شدند چه فرصت بزرگی را از دست دادهانــد؛ فرصتی که این بــار نه رقیب بلکه تماشــاگران و هواداران خودی از این باشــگاه گرفتند. لخویا یکی از سرحالترین تیمهای حال حاضر غرب آسیاست که باید برای بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا، سهشــنبه آینده برابر پرســپولیس در ورزشگاه آزادی به میدان برود؛ طبیعی است که هراس آنها از حضور 80 هزار هوادار پرسپولیســی میتوانســت در روند نتیجه تأثیر بسزایی داشته باشــد. شــاید به همین خاطر اســت که برانکو ایوانکوویچ، سرمربی ســرخهای پایتخت در گفتوگویش با تســنیم از ایــن محرومیت به نام محرومیت «غمانگیز» صحبت میکند. «از شــنیدن این خبر واقعا تأســف خوردم. واقعا خبر اندوهناکی است و بازیکردن در ورزشگاه خالی از تماشاگر صحنه غمانگیزی را برای همه رقم خواهد زد. بازی در چنین شرایطی امکان و اجرای هرگونه اقدام از پیش تعیینشدهای را بــه حداقل میرســاند. همــگان واقفاند کــه در ورزش و بهویژه فوتبــال، تماشــاگر چه نقش اساســی را بر عهده دارد و احساســات آنها بر جذابیت بازی چقدر تأثیرگذار اســت». برانکو در ادامه با بیان اینکــه دلیل صدور حکم محرومیت تماشــاگرانِ تیمش را نمیداند، یادآور شــد: «واقعا نمیدانم چــرا باید هواداران مــا را محروم کنند درحالیکه آنها در دو ســال اخیر در هیچ یک از ورزشــگاههای ایران رفتار غیرورزشی نداشتهاند و مســتحق چنین حکمی نبودند. آن هم در یکی از حساسترین بازیهای پرســپولیس که برای قرارگرفتن در هشت تیم نهایی لیگ قهرمانان آسیا رقابت میکند.»

تلاش برای شکستن رأی

خبر محرومیت پرســپولیس از حضور تماشــاگرانش مقابل لخویا در شرایطی شــوک جدیدی به فوتبال ایران داده که رفته رفته پرونده تیمهای باشــگاهی و ملیمان را در این زمینه ســنگینتر میشــود؛ همیــن چند وقت پیش بود که مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال کشــورمان عاجزانه از هواداران باشــگاهی و تیم ملی خواســته بود تمامی ضوابــط را رعایت کنند و از انداختن هرگونه شــیئي به زمین و یا اســتفاده از نور لیزر بهشــدت پرهیز کنند. اگرچــه فعلا تیم ملی فوتبال کشــورماناز انجام بازی بدون تماشاگر جان سالم به در برده، ولی جریمه 600 میلیونی که روی دست فدراسیون فوتبال ماند چیزي کم از چند جلســه محرومیت از تماشــاگر نداشت. اما حالا مسئولان باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال هم از روز گذشته دست به کار شدهاند تا در صورت امکان رأی صادرشده علیه باشگاه پرسپولیس را بشکنند. با توجه به بندی که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ارسالی نوشته ظاهرا «حق اعتراض» برای باشگاه پرسپولیس محفوظ است و آنها مستنداتی را جور کردهاند تا به کنفدراسیون فوتبال آسیا بفرستند. مهــدی تاج هم با تأییــد این موضوع گفت: «در پی ارســال این نامه به فدراســیون ایران، با توجه به محرومیت پرســپولیس، خوشبختانه جای اعتراض وجود دارد. بر این اساس مستنداتی از سوی فدراسیون فوتبــال ایــران تهیه شــده که ســریعا به AFC ارســال میشــود و امیدواریم این مستندات پذیرفته شود. امیدواریم تماشاگران خونگرم پرسپولیس، اســتقلال و تیم ملی که همیشه امتیاز مثبت برای کشور هســتند، این فرصت را به تهدید تبدیل نکنند». با این حال مشکلی که در این میان وجود دارد مسئله زمان است؛ سازوکار اداری ایران امروز و فردا که تعطیل هستند و مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که شنبه و یکشــنبه تعطیل هستند. پرسپولیس هم که باید روز سهشنبه دوم خرداد به مصاف رقیب قطریاش برود؛ این یعنی فرصت زیادی بــرای اعتراضکردن به این رأی وجود ندارد و فقط با یک کار بیوقفه بدون تعطیلی میتوان امید داشت که این رأی بشکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.