جردن باروز: دوباره به ایران میآیم

Shargh - - ورزش -

اســطوره کشــتی آمریکا آنقدر به ایران و مردمش علاقــه پیدا کرده کــه قصد دارد بار دیگر به کشــورمان سفر کند. سفری که این بار ورزشی نیست و او به همراه خانوادهاش برای ســیاحت میآید. جردن باروز، دارنده چهار مــدال طلای جهان و المپیک کشــتی آزاد، اواخر بهمن سال گذشــته به همراه تیم ملی کشتی آمریکا به ایران آمد و در رقابتهای جام جهانی 2017 کرمانشــاه شــرکت کرد. حضور او در تهران و کرمانشاه در حالی با استقبال بسیار گرم و غیرقابل تصور مردم همراه بود که تعجب این کشتیگیر و دیگر همتیمیهایش را به دنبال داشــت. طوری که باروز و سایر کشتیگیران آمریکایی از سفر به ایران بهعنوان بهترین و خاطرهسازترین سفر خود یاد کردند و گفتند در آمریکا آنگونه که ما را در کرمانشاه تشــویق کردند، حمایت نمیکنند. او حالا سه ماه پس از روزهای خاطرهانگیزش در شــهر کرمانشــاه، بار دیگر از تمایــل خود برای بازدید از آثــار تاریخی و مذهبی ایران خبر داد. خبری که فدراســیون کشــتی با دعوت از او و خانوادهاش به بازدید از ایران در تلاش است تا نشان دهد دیپلماسی ورزشــی تا چه حد میتواند در تغییر نگرش ملتهــا و تغییر دیــدگاه دولتها مؤثر باشــد. قهرمان جهان و المپیک گفت: «من و همسرم قصد داریم بعد از رقابتهای جهانی پاریس، سفری به ایران داشته باشیم. این ســفر احتمالا در اوایل پاییز انجام خواهد شــد تا از کشور زیبای شما دیدن کنم».

جام جهانی کشــتی آزاد در ســال 2017 روزهای 28 و 29 بهمن 95 در کرمانشــاه با حضور هشــت کشــور برتر کشــتی جهان شامل ایران، روســیه، ترکیه، آمریکا، گرجستان، جمهوری آذربایجان، هند و مغولستان برگزار شد که تیم ملی ایران در دیدار فینال با شکست آمریکا بر ســکوی قهرمانی قرار گرفت. پیش از آغاز این مسابقات دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا، در فرمانی ورود اتباع هفت کشــور مســلمان از جمله ایران را به خاک آمریکا بــرای مدت محــدود ممنوع کــرد. وزارت امور خارجه ایران متعاقب این فرمان، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حق متقابل را برای خود محفوظ میدارد و درباره ورود اتباع آمریکایی به خاک ایران کمیتهای ویژه تصمیمگیری میکند. برهمیناساس وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد کمیته ویژه بررسی صدور روادید برای اتباع آمریکایی تصمیم گرفت به کشــتیگیران این کشور برای حضور در جام جهانی کشتی در ایران روادید ندهد.

پــس از آن و در پــی لغــو فرمــان اجرائــی ترامپ از ســوی قاضی فــدرال آمریکا، رســول خــادم، رئیس فدراســیون کشــتی در نامهای به وزیر ورزش و جوانان درخواســت کرد که درباره موضوع سفر تیم ملی کشتی آزاد آمریــکا بازنگری شــود و وزارت امور خارجه پس از بررســی این موضوع اعلام کرد: با توجه به توقف اجرای محدودیتهــای تبعیضآمیــز علیه ورود شــهروندان ایرانی به آمریکا براســاس حکم قاضی فدرال این کشور و با درخواست رئیس فدراسیون کشتی و رئیس اتحادیه جهانی کشــتی، با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به منظور شــرکت در مســابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت میشــود. دیپلماسی فعالانه دولت جمهوری اســلامی ایران و جداکــردن مقوله ورزش از سیاست سبب شد که تیم ملی کشتی آزاد آمریکا با همه بزرگان خود از جمله جردن ارنســت باروز، دارنده مدال طلای المپیــک 2012 لندن و دو مدال پیکارهای جهانی و کایل اســنایدر قهرمان ســال 2015 جهان و بازیهای المپیک 2016 ریو به ایران بیاید. باروز نخستینبار در جام جهانی کشتی آزاد در ســال 2013 در تهران حضور پیدا کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.