دعوت خانواده ورزش از مردم برای حضور پرشور در انتخابات

Shargh - - ورزش -

ورزشکاران و چهرههای شاخص جامعه ورزش در این هفته بارها از مردم کشــور خواستند که با حضور در انتخابــات 29 اردیبهشــت، در تعیین سرنوشــت کشور نقش داشته باشند. در همین رابطه روز گذشته نامــهای با امضای بیــش از دو هزار چهره ورزشــی منتشــر شــد که در آن مردم را به حضور در انتخابات فردا دعوت کردهاند. پیش از این، برخی ملیپوشــان تیم ملــی والیبال هم در پیامهای جداگانه از ضرورت حضور در انتخابات گفتــه بودند. پیمان اکبری، مربی تیــم ملی والیبال ایــران، دراینباره گفــت: «بهعنوان عضو کوچکی از خانــواده ورزش و یک ایرانی اصیل، صددرصد در انتخابات شــرکت خواهم کرد. به قول رهبر عزیزمان ملتی زنده هســتند که خودشــان برای خودشــان تصمیم بگیرند و این آویزه گوش همهمان اســت. خودمان میخواهیم سرنوشــت خودمان را رقم بزنیم و خواسته من این است که همه مردم پای صندوقهای رأی بیایند و خودشــان برای خودشــان تصمیم بگیرند. دوباره ایران».

عادل فردوســی پور، گزارشــگر مطرح تلویزیون، هم دوشــنبه در جریــان برنامه نود بــا دعوت مردم به حضــور در انتخابات پیشبینی کــرد در این دوره رکورد مشــارکت شکسته خواهد شد. او گفت: «کسی با نیامــدن و شــرکتنکردن در انتخابــات به چیزی نمیرســد. فکر میکنم این دفعه رکورد حضور مردم در انتخابات شکسته میشود».

چهرههای شاخص دیگری هم مانند کیمیا علیزاده و کیانوش رســتمی، با انتشــار ویدئوهایــی از مردم خواســتند رأی بدهند. رســتمی، قهرمان وزنهبرداری المپیــک 2016 ریودوژانیــرو، در گفتوگو با «شــرق» دربــاره اینکه به چه دلیل تصمیــم گرفت مردم را به رأیدادن دعوت کند، گفت: «ما باید برای حفظ ابهت کشورمان، در انتخابات شرکت کنیم».

حســن یزدانی، قهرمان کشتی المپیک روز گذشته در گفتوگو با ایســنا درباره انتخابات مهم فردا گفت: «شرکت در انتخابات ریاستجمهوری برای همه یک وظیفه ملی است، چراکه حضور میلیونی در انتخابات میتواند باعث پیشــرفت و آبادانی هرچهبیشتر ایران عزیزمــان شــود. قطعا ما کشــتیگیران نیــز در کنار مــردم پای صندوقهــای رأی خواهیم رفت و به فرد اصلــح رأی خواهیــم داد. امیدوارم حضور باشــکوه مردم و ورزشــکاران پای صندوقهــای رأی بار دیگر عظمت و شکوه ملت ایران را به جهانیان نشان دهد. کشتیگیران ایران همیشه در میادین بزرگ بینالمللی بهدنبال افتخارآفرینی برای کشورمان بودهاند و همه تلاششــان را برای خوشــحالی مردم به کار بردهاند. اینبــار نیز بهعنــوان یک مســئولیت اجتماعی مانند همه مردم در انتخابات شــرکت میکنند تا به وظیفه خود عمل کنند». مسعود ســلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان هم از مردم خواســت با حضور پرشــور خود پــای صندوقهــای رأی، افتخاری دیگر بــرای ایران اســلامی بیافرینند: «مــردم با حضور خــود بار دیگر نظــام را تأیید خواهند کرد و سرنوشــت چهار ســال کشــور را نیز مشــخص میکنند. حضــور حداکثری در 29 اردیبهشــت مانــدگار خواهد ماند». احســان قائممقامی، استادبزرگ شطرنج ایران هم آحاد ملت را به حضور گســترده در پای صندوقهای رأی دعوت کرد و گفت: «باید به وظیفه خود برای ساختن ایرانی بهتر با مشارکت گسترده در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روســتا عمل کنیم. عموم ملت ایران در برهههای حساس کشور مسئولیت اجتماعی دارند و دو انتخابات سرنوشتســاز پیــشرو از جمله این برهههای حساس است که ملت ایران با هوشمندی در آن شرکت میکنند». اســتادبزرگ شطرنج ایران با بیان اینکه «شــهروندان باید نقش خود را با مشارکت گســترده در انتخابات به نحو احسن ایفا کنند»، گفت: «از همــه ملت بزرگ ایران دعــوت میکنم با حضور گســترده در انتخابات در تعیین سرنوشت آینده خود نقشآفرینــی کنند». او به برخــی از افرادی که هنوز بــرای شــرکت در انتخابات تصمیمگیــری نکردهاند، توصیه کرد در تصمیم خود تجدید نظر کنند، هر فردی میتواند با تصمیم و انتخاب خود در اداره کشور نقش داشته باشد. «نباید زیر توپ بزنیم یا انجام وظیفه خود را به دیگران محول کنیــم، باید تلاش کنیم و با امید، آینده بهتر برای خود بسازیم. همیشه اینگونه نیست که تصور کنیــم همه ایدهآلهای مــا محقق خواهد شد، مهم تلاش همراه با امید است که میتواند برای انسان آرمانبخش باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.