اسامی نامزدهای «جایزه ناصر حجازی» اعلام شد

Shargh - - ورزش -

اسامی نامزدهای نخستین مراسم «جایزه ناصر حجازی» اعلام شــد. امیر رفیعی، طــراح و مدیر این مراسم، نامزدهای دریافت نشان حجازی را بر اســاس نظر هیئت داوران و به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام کرد: کاندیدای نشــان برترین گزارشــگر ســال: پیمان

یوسفی، عادل فردوسیپور، مزدک میرزایی کاندیدای نشــان برترین داور سال: بیژن حیدری، علیرضا فغانی، محسن ترکی

کاندیدای نشان برترین مدیر سال: جواد نعمتینژاد )اســتقلال خوزســتان(، ســعید آذری )ذوبآهن اصفهان(، علیاکبر طاهری )پرسپولیس تهران(

کاندیــدای نشــان برتریــن مربی ســال: برانکو ایوانکوویــچ )پرســپولیس تهــران(، علیرضــا منصوریان )اســتقلال تهران(، مهدی تارتار )پارس جنوبی جم(

کاندیدای نشان برترین بازیکن سال: امید ابراهیمی )اســتقلال تهــران(، مهدی طارمی )پرســپولیس تهران(، وحید امیری )پرسپولیس تهران(

کاندیدای نشــان برترین دروازهبان سال: علیرضا بیرانوند )پرسپولیس تهران(، محمد رشیدمظاهری )ذوبآهــن اصفهان(، مهدی رحمتی )اســتقلال تهران( کاندیدای نشــان برترین بازیکن اخلاقمدار سال:

خسرو حیدری )اســتقلال تهران(، محمد انصاری )پرســپولیس تهــران(، وحیــد طالبلــو )فولاد خوزستان(

آتیلا حجــازی، بیژن ذوالفقارنســب، جهانگیر کوثری، ســعید رمضانی، علــی فتحالهزاده، مازیار میری، مجید نامجومطلق، محمد پنجعلی، محمد زادمهر و همایون اســعدیان هیئت داوران مراسم «جایزه ناصر حجازی» را تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.