پناهندگی دختر قایقران ایران در آلمان

Shargh - - ورزش -

یکی از ورزشــکاران کانوپولوی ایــران که بهتازگی به آلمان ســفر کرده بود، در این کشور ماندگار شد. به گزارش ایســنا، فرشته حســینی، ملیپوش سابق تیم کانوپولوی ایران که حــدود یک ماه پیش راهی آلمان شــده بود، طبق اظهاراتش در شبکههای اجتماعی و صفحات شخصی، تصمیم به بازگشت ندارد و بهتازگی در این کشور اعلام پناهندگی کرده است. البته حسینی به آخرین اردوی تیم ملی هم دعوت نشــده بود و در تیم ملی نیز حضور نداشــت. او بــا تیم ملی کانوپولو عنواندار قهرمانی و نایبقهرمانی آسیا بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.