بازتاب انتخابات در رسانههای خارجی

Shargh - - سیاست -

انتخابات ایران، رقابتی میان 2 نامزد

پــس از کنارهگیــری معــاون رئیسجمهوری ایــران و همچنین شــهردار تهــران از رقابتهای انتخاباتــی، انتخابات پیشرو در ایــران به رقابت میــان دو نامــزد تبدیل شــده اســت. اســحاق جهانگیری، معــاون رئیسجمهوری ایران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری این کشور، در حالی از رقابتهای انتخاباتی کنار کشید که در زمان کنارهگیری از حســن روحانــی حمایت کرد. پیش از ایــن، محمدباقر قالیباف، شــهردار تهران نیــز از انتخابات به نفع ابراهیم رئیســی، روحانی محافظهکار )اصولگرا(، کنار کشــیده بود. رئیسی و قالیبــاف روز سهشــنبه در گردهمایی در تهران حضــور یافتنــد. رقابتهای انتخاباتــی در حالی به اوج خود رســیده اســت که مردم ایــران روز جمعه در انتخاباتی پــای صندوقهای رأیگیری میروند که انتظار میرود رقابت فشردهای باشد. حســن روحانی با چالش دســتیافتن به بیش از 50 درصد آرا برای پیــروزی در دور اول انتخابات روبهرو است.

تجار نفتی بر انتخابات ایران تمرکز کردهاند

میلیونهــا ایرانی روز جمعــه پای صندوقهای رأی میرونــد تــا رئیسجمهوری جدیدشــان را در جریان انتخاباتی انتخاب کنند که از طرف تجار نفتی بهدلیــل تأثیر آن بر توافق هســتهای و عرضه نفت، به دقــت زیر نظر قــرار دارد. ایران از زمــان انعقاد توافق هســتهای در ســال 2015، توانســته عرضه نفت به بــازار را به بیش از دو برابــر افزایش دهد. این حجــم از صادرات، در صــورت تضعیف توافق هستهای یا کنارگذاشتن آن در دوره رئیسجمهوری جدید ایران، ممکن است در معرض خطر قرار گیرد. درحالحاضــر، همه نامزدهــای انتخاباتی از جمله حســن روحانی و ابراهیم رئیسی وعده دادهاند پای برجام میماننــد. با وجود این، هلیما کرافت، رئیس بخش راهبرد کالا در بانک آربیسی، گفت نمیتوان بــه تعهد نامزدها در عمل اطمینــان کرد. او درباره احتمال حمایت از سیاستهای تحریکآمیز هشدار داد و گفــت میتوانــد توافــق را به خطــر بیندازد. چنانچــه نامزد پیروز تصمیــم بگیرد به موضوعاتی اولویت دهد که شــرکای طرف توافق هســتهای را تحریــک میکند یا اینکه اعلام کند مزایای اقتصادی برجــام برای ادامه آن به نحو کنونی کافی نیســت، در آن صــورت ایــن خطــر بــزرگ وجــود دارد که دونالــد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریــکا، از توافق عقبنشینی کند. رئیسجمهوری آمریکا هر 90 روز یک بار بایــد به کنگره اطمینان دهد، ایران به برجام پایبند اســت تا اینکه زمینه ادامه مستثناشدن تهران از تحریمهــای اقتصــادی فراهم شــود. ترامپ در کارزار انتخاباتی آمریکا در سال 2016، بیمیلی خود به توافق هســتهای را نشان داد. هرچند لفاظیهای ترامــپ درباره ایــن توافق خاص ملایمتر شــده، او موضع خود درباره موضوعات غیرهستهای با ایران را سختتر کرده و برنامه بررسی سیاستهای دولت ایران را آغاز کرده اســت. سیاســت قبول مخاطره و ظرفیت آن برای بیثباتکردن معافیت از تحریمها کــه به روابط بین ترامپ و همتای ایرانیاش پس از انتخابات بستگی دارد، تجار نفتی را تا حد زیادی به هیجان آورده است.

این هفته سرنوشت خاورمیانه رقم میخورد

ایــن هفته، هفتــهای اســت کــه در آن، درباره سرنوشــت خاورمیانه تصمیمگیری میشود. کمپین تبلیغاتی انتخابات ریاســتجمهوری روز جمعه در ایران، شعلهور شده است و این موضوع مرکزیِ سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به عربســتان و تلآویو خواهد بود. با کنارهگیری محمدباقر قالیباف، شــهردار تهــران، از رقابتهــای انتخاباتی و دعوت از حامیــان خود برای رأیدادن به ابراهیم رئیســی، صفآرایی علیه رئیسجمهــور اعتدالگرای کنونی که مــورد حمایــت رئیس دولت اصلاحات اســت، متمرکزتر شــد. این دو کاندیدا )روحانی و رئیســی( هر دو معمم هســتند با اینکه روشــن است روحانی معــرف اصلاحطلبان و طرفداران گفتوگو اســت، درحالیکه رئیسی مورد حمایت جناح اصولگراست. ترامپ داور این انتخابات نیست، بلکه یک رأیدهنده بزرگ اســت که تصمیم گرفت با هــدف تأیید نقش آمریــکا در خاورمیانــه، روز برگــزاری انتخابــات در ایــران به ریاض ســفر کند تا یک محــور اتحاد میان دولتهای عربی و رژیم اســرائیل برای محدودکردن آنچه رقیب و خطر اصلی میداند، تشــکیل دهد. با وجود وعدههــای انتخاباتی، ترامــپ هنوز از توافق هستهای شــکایت نکرده اســت، چراکه میداند در این صورت نســبت به سایر امضاکنندگان این توافق، منزوی میمانــد. آمریکا باید تصمیــم بگیرد که آیا قصد مقابله با نفــوذ ایران در منطقه را آنطوریکه متحدانش میخواهند از طریــق اعمال تحریمهای جدید دارد یا اینکه میخواهد روند توافق هســتهای را که در سال 2015 امضا شد، بپذیرد.

منبع: ايرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.