توضیحات معاونت حقوقی رياستجمهوری درباره سند 2030

Shargh - - سیاست -

ايســنا: معاون حقوقی رئیسجمهــور توضیحاتی درخصوص ســند 2030 ارائه کــرد. در این توضیح آمده اســت: جامعه اســلامی، به حق نگران نقض حــدود و ضوابــط شــرعی در امر آموزش اســت، شایعات پیرامون ســند 2030 و گمانهزنیها درباره مفاد آن که متأســفانه گاهی بــا اهداف غیراخلاقی انتخاباتی هم صورت میگیرد، سبب تشویش برخی از هموطنان شده اســت؛ بنابراین بر خود لازم دیدم صرف نظر از محتوا و مفاد سند مذکور که در نوشتار دیگــری به تبیین آن بپــردازم، نکاتی چند به منظور رفع نگرانی ملت اخلاقمدار و باغیرت ایران عزیز به عرض برسانم. در ادامه این توضیح آمده است: سند 2030، یــک برنامه کاری اســت، طبق قواعد حقوق بینالملــل، برنامه کاری، ســندی اســت که حاوی هیچ تعهد حقوقی برای دولتها نیســت. این سند و مانند آن در حقیقت یک توصیهنامه اســت. ســند 2030، معاهده محسوب نمیشــود؛ بنابراین نیازی به امضــای دولتها و در نتیجــه تصویب مجالس قانونگذاری )رعایت اصل 77 قانون اساسی( ندارد.

از آنجا که ســند 2030، معاهده نبوده و الزامآور محسوب نمیشــود، هیچیک از کشورهای اسلامی نســبت به مــوارد احتمالــی مغایرت آن با شــرح، اعلام تحفظ نکردهانــد. درعینحال، تنها جمهوری اســلامی ایران در چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شــرع و فرهنگ اســلامی و ایرانی باشد، اعلام تحفظ کرده اســت؛ بنابراین هیچیک از اهداف ســند 2030 که در تعارض با موازین شرعی باشد، شــامل حال جمهوری اسلامی نمیشود. متن فارســی و انگلیســی اعلام تحفظ کــه در دبیرخانه یونســکو رسما به ثبت رسیده اســت و هماکنون در سایت آن ســازمان قابل مشاهده است، در پایان این یادداشــت ذکر میشــود. در ادامه این توضیح آمده اســت: جمهوری اســلامی ایران از بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی تاکنون معاهدات و کنوانسیونهای متعددی را امضا کرده که حاوی موارد مغایر با شرع یا قوانین موضوعه بوده اســت. درعینحال با اعلام تحفظ، عدم تعهد خود را نســبت به مــوارد مغایر با شــرع رسما به ثبت رســانده و با تصویب مجلس شورای اســلامی و تأیید شــورای محترم نگهبان به آنها ملحق شده اســت. این کنوانسیونها که جنبه الزامآور دارند، به اســتناد ماده 9 قانون مدنی ایران، جزء قوانین رسمی کشــور محسوب میشوند. از آن جمله میتوان به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اســفند 1372 مجلس شورای اســلامی اشاره کرد. متن اعلام تحفظ در کنوانســیون کــودک، عینا متن اعلام تحفظ در ســند 2030 اســت، با ایــن تفاوت که ســند 2030 اساســا الزامآور نیســت و برخلاف کنوانسیونهای پیشگفته، قانون جمهوری اسلامی محسوب نمیشــوند. با وجود الزامآورنبودن سند و اعلام تحفظ، به منظور بازبینی بیشــتر ســند، جناب آقای دکتــر جهانگیری، معــاوناول رئیس محترم جمهور، در بخشنامه مورخ 10 اردیبهشــت 1396 دســتور توقف هرگونه اقدام در کارگــروه مربوط به سند را صادر کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.