ایرانیان خارج از کشور چگونه رأي ميدهند

Shargh - - سیاست -

ژاپن

برای شــرکت ایرانیان مقیــم ژاپــن در انتخابات ریاستجمهوری سه شــعبه رأي در این کشور اعلام شــد. به گزارش ایســنا، ســفارت کشــورمان در ژاپن اعلام کرد هموطنان مقیم این کشــور برای شرکت در انتخابات میتوانند به شــعب اخذ رأي در شهرهای توکیو، اوســاکا و ناگویا مراجعه کنند. نشانی شعب و ساعت اخذ رأي در این مراکز به شرح زیر است:حوزه شــماره 1 شــهر توکیو – بخش کنســولی ســفارت جمهوری اســلامی ایران از ســاعت 8 الی 19، حوزه شــماره 2 شهر اوســاکا از ســاعت 10 الی 13 و حوزه شماره 3 شهر ناگویا از ساعت 15 الی 18 .

استرالیا

ســفارت کشــورمان در کانبرا مکانهای استقرار شــعب اخذ رأي انتخابــات ریاســتجمهوری را در شهرهای آدلاید، بریزبن، پرث، سیدنی، کانبرا و ملبورن به شرح زیر اعلام کرده است: علاوه بر استقرار صندوق اخذ رأي در محل سفارت در شهر کانبرا، استقرار پنج صندوق اخذ رأي دیگر در مراکز ایالات استرالیا )آدلاید، بریزبن، پرث، سیدنی و ملبورن( پیشبینی شده است. آدلایــد: ‪Marion 70,The Salvation Army‬ ‪5061 St, Unley SA‬ / بریزبــن: ‪,1 BEMAC, Level‬ ‪Main St, 102,Queensland Multicultural Centre‬ ‪4169 Kangaroo Point, QLD‬ /پرث: ‪Victoria Park‬ ‪RSL, Fred Bell Parade, Hill view Terrace, St‬ ‪6102 James, WA‬ /ســیدنی: ‪Parra Villa Function‬ ‪Campbell Street, Parramatta, NSW 42,Lounge‬ 2150/ کانبــرا: ‪Culgoa Cir- 25,Embassy of Iran‬ ‪2606 cuit, O’Malley, ACT‬ / ملبــورن: Doncaster ‪3108 Doncaster, Victoria 687,Rd‬

مالزی

مرضیــه افخم، ســفیر جمهوری اســلامی ایران در مالــزی، اعلام کــرد دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری با استقرار شــش صندوق رأي در سه شــهر مالزی برگزار میشــود. صندوقهای اخذ رأي در شهرهای کوالالامپور، جوهور و پیننگ مستقر و اقدام بــه اخــذ رأي انتخابات ریاســتجمهوری از ایرانیــان مقیم میکنند. چهار صنــدوق اخذ رأي برای ایرانیان مقیم شهر کوالالامپور، پایتخت مالزی، در نظر گرفته شــده است و در شــهرهای جوهور و پیننــگ نیز هر کدام یک صندوق اخــذ رأي اقدام به جمعآوری آرای ایرانیان مقیم خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.