چگونه از رأی خود صيانت کنيم؟

Shargh - - سیاست - بهمن کشاورز

با پایانگرفتن مهلت تبلیغات و فرارسیدنِ زمان رأیگیری، دو مطلب قابل طرح و بررسی است:

اول اینکه در مدت ممنوعیت تبلیغات، یعنی از ساعت هشــت صبح به بعدِ پنجشنبه، چه اعمالی ممنــوع اســت و تبلیغ محســوب میشــود و چه کارهایی را میتوان در این زمان انجام داد؟

اگر در مقام اســتنباط تعریف کلمــه «تبلیغ» از ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشیم، نتیجه این خواهد بود کــه هر اقدامی را با هر شــدت و از هر طریق درباره مسائل انتخاباتی و راجع به کاندیداها بایــد ممنوع تلقی کنیــم، زیرا در مــاده 500، تبلیغ علیــه نظام جرم اعلام شــده و مصدایقی که به یاد میآید چنان متعدد و وســیع اســت که هر حرکتی در محــدوده آن جا میگیــرد و از طرفی با توجه به ابهام و اجمال این ماده و این که کلمه تبلیغ در متن قانون انتخابات نیز تعریف نشده است، شاید احتیاط آن باشــد که هیچکس اسم هیچ یک از کاندیداها را هم بر زبان نیاورد!

اما در عمــل با توجه به اینکه ابزارهای مختلف رســاندن اخبــار در حــال حاضــر بســیار متنوع و متعــدد اســت، گمان نمــیرود منــع تبلیغات در مدت اعلامشده خاصیتی داشــته باشد. کانالهای اطلاعرسانی که با موبایلهای افراد دسترسی به آن آســان اســت و به لحاظ کثرت، امکان کنترل و منع آنها وجود ندارد، عمــلا اجرای رابطه منع تبلیغات را غیرممکن میکند. البتــه قطعا اقدام به برگزاری جلسات ســخنرانی یا حرکات خیابانی و امثال اینها ممنوع اســت. بنابراین بــه طریق اولــی تبلیغات بهاصطــلاح کاغذی و پخش تراکــت و امثال اینها، منع قانونی دارد، هرچنــد اینگونه تبلیغات در این دوره انتخابــات حتــی در مدت مجازبــودن تبلیغ، بســیار کمتر از گذشــته- بهویژه دربــاره انتخابات ریاستجمهوری- محسوس بود.

دوم بحث رأیدادن و چگونه رأیدادن و مسائل مربوط داخل حوزههاســت. امیدواریم کاندیداهای محترم در اجــرای ماده واحده مربــوط به معرفی نماینــدگان بــرای حضور در حوزهها پنــج روز قبل از اخــذ رأی، نماینــدگان خود را بــه فرمانداریها معرفی و کارت یا معرفینامه دریافت کرده باشــند و نمایندگانشــان بهطور فعال و بــا حضور وی در محل حوزهها حاضر شــوند و بدون دخالت در کار هیئتهــای اخذ رأی یا دخالت در امور بازرســان و ناظران شورای نگهبان بر کیفیت برگزاری انتخابات نظارت کنند. این نمایندگان باید توجه داشته باشند اگر تخلفی مشاهده کردند، بلافاصله مستندسازی و مراتب را کتبا به بازرســان و ناظران شورای نگهبان، اعــلام کنند. منظور از مستندســازی این اســت که این نمایندگان آمادگی تنظیم صورتجلســه با قید ســاعت و محل و نوع تخلف انجام شــده را داشته باشــند و ذیل صورت جلسه از چند نفر از حاضران در محل، با قید تاریخ و نشانی افراد، امضا بگیرند.

البتــه هر فردی که به نحوه برگــزاری انتخابات معتــرض باشــد میتواند در ســه روز از تاریخ اخذ رأی شــکایت خود را به دبیرخانه شــورای نگهبان یا ناظران شــورای مذکور )اگر در دســترس باشند( تسلیم کند و باید حتما مشــخصات کامل و شماره تلفن خود را نیز همراه با نشانی کامل ذکر کنند.

اما مواردی که ممکن اســت بهعنوان تخلف یا جرم با آن برخورد شــود، همانهاست که در ماده 33 قانون انتخابات ریاســتجمهوری آمده است؛ مثــل خرید و فــروش رأی، تهدید یــا تطمیع در امر انتخابــات، اخلال در آن، بیــش از یک بار رأیدادن، رأیدادن با شناسنامه دیگری، تقلب در رأیگیری و شمارش آرا، رأیگرفتن با شناسنامه کسی که حضور نــدارد و موارد دیگر. برخی از موارد شــاذ و نادر که گهگاه مطرح میشود به نظر نمیرسد که انطباقی با موارد تخلف داشته باشد؛ مثل پوشیدن البسهای بــه رنگهای خــاص کــه تداعیکننــده کاندیدای خاصی باشــد، که به نظر نمیرسد چنین حرکتی را بتوان تخلف یا جرم محسوب کرد.

در عین حــال اموری هم وجود دارد که شــاید احراز آنها کار ســادهای نباشــد. مثلا اگر مفاد ماده 6۸ قانــون انتخابــات ریاســتجمهوری را در نظر بگیریم، این مطلب که اتوبوسهایی متعلق به یک ســازمان دولتی یا مأمور بــه خدمات عمومی مورد اســتفاده اختصاصی قرار بگیرد یــا محلهایی که برای اســتفاده عموم تأسیس شــده و مالک خاص ندارد از جانب کاندیداها مورد اســتفاده شــخصی و انحصاری واقع شــود، مطمئنا جرم تلقی خواهد شــد؛ اما اینکه بهموقع و بهنحو مؤثر بتوان با چنین تخلفاتی برخورد کرد محل تأمل است.

توصیهای که میتــوان به رأیدهندگان کرد این است که فهرســت کسانی را که میخواهند به آنها رأی بدهند آماده همراه داشته باشند و در کوتاهترین مدت رأی خود را بدهند و از حوزه خارج شوند. زیرا تجمع افراد در محل حوزهها و تشــکیل صفهای طولانی بــه ضــرر کاندیداهایــی خواهــد بود که وجاهت مردمی بیشتری دارند؛ چه بسا کار به طول انجامد و به اواخر وقت برســد و انصراف کسانی را که تاب و توان و حوصله کافی ندارند باعث شــود. لذا سرگردانی رأیدهندگان و تردید ایشان در اینکه میخواهند به چه کس یا کســانی رأی بدهند قابل توجیه نیست. توجه شــود که حق رأیدادن حقی است که هر فرد ایرانی باید از آن صیانت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.