درسهایی كه از روزهای تبليغات گرفتهام

Shargh - - سیاست - گيسو فغفوری

فردا که بیاید سرنوشت چهار سال یا ۴0 سال آینده کشور ایرانمان مشــخص میشود. سرنوشت همه؛ زن و مرد، میانســال، کودک و جوان. اگر انتخاب اشــتباهی کنیم، نمیپرسند به چه کســی رأی دادهاید یا چون به این فرد رأی ندادهاید مشــکلی برایتان به وجود نمیآید. همه ما ایرانی هستیم و از حق رأی خود باید استفاده کنیم. اما این مطلب کوتاه مروری است بر درسهایی که در این مدت تبلیغات انتخاباتی گرفتهام.

فرار از راستگویی

اگر کمــی به عقب بازگردیم کمی بعد از روز پدر ناگهان خیابان از شــدت هیجان منفجر شد. خبر رسید که او ثبتنام کرده است. همان که از سال ۸۴ تا 92 بر مسند ریاستجمهوری نشست و برای مردم ایران یادگارهایی چــون اختلاس، قطعنامههای بینالمللی، خالیشدن صحن سازمان ملل در زمان سخنرانی و... به جا گذاشــت. نحوه ثبتنام کردنش برخلاف انتظار بود. توانســت تمام مرزهای راستی را پشتسر بگذارد و در برابر ســؤالها توجیه کند و مثال تغییر تشخیص پزشــک را بیاورد. وقتی هم که برای ریاستجمهوری دوباره صلاحیتش تأیید نشــد، صنــدوق رأی را تحریم کرد. این علامت ســؤال باقی ماند که چگونه میتوان مرزهای راســتگویی را برای بودن در صحنه سیاست جابهجا کرد.

احترام به حق رأی

با تمام اتفاقاتی کــه در دورههای قبل رخ داده اســت در شــهرهای بــزرگ مدام این پرســش مطرح میشــد که چرا باید رأی داد. سؤالی که در این مدت دربارهاش بســیار سخن گفته شد. هم موافقان و هم مخالفان. اما همه دنیــا و البته ایران در دورههای مختلف نشان داده است، استقرار صندوق رأی آرزوی بسیاری از کشــورهای دنیا است و اینکه در ایران افراد از هر ســن و جایگاهی حــق رأی برابری دارند. اتفاقی که در کشــورهای عربی هنوز آرزوی زنان اســت و در آمریکا تنها عدهای امکان رأی دارند. شاید برای همین است که بسیاری از افراد شناخته شده بر رأیدادن تأکید داشتند و استدلال کردند که این صندوق و مراجعه به آرای مردم باید باقی بماند.

ازخودگذشتگیبرایمردم

در ایــن مدت رفتارهای انســانی، احترام به مردم و ازبیننبردن اصــول اخلاقی در بین نامزدها هم حائز اهمیت بــود. مانند چگونگی حمایــت نامزدهای اصلاحطلب از یکدیگر چه درباره لیســت مشــترک امید برای شورای شهر و چه در زمینه ریاستجمهوری.

پرهیز از مطالبات لحظه ای

زنــان در ایــن روزهای منتهــی به انتخابات ســعی کردند مطالبات خود را از نامزدهای شــورای شــهر و ریاستجمهوری مطرح کنند اما به دلیل تنوع زیاد خواستهها و عدم چالش و کلنجار برای رســیدن به هدف تنها به انتشار بیاینــهای اکتفا کردند. همانطور که طرفــداران نامزدها نیز نباید فقط در این زمان کوتاه به سراغ مردم بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.