آیا رأي دادن كار سياسی است؟

Shargh - - سیاست - بابک زمانی رئيس انجمن سکته مغزی

برای اولینبار از خودم میپرســم آیا کسی که در انتخابات شرکت میکند، یک آدم سیاسی است؟ آیا هزارانهزار آدمی که هرســاله در انتخابات مختلف دنیا شرکت میکنند و پلاکاردهای کاندیداهای خود را روی دست گرفته و مردم را بــه انتخــاب او دعوت میکنند، آدمهایی سیاسی هستند؟

آیــا عــدم مداخله در چنیــن فعالیتهایــی یــا تبلیــغ عــدم مداخله یک رفتــار اخلاقــی اســت یا غیراخلاقی؟ کسانی که بخش عمده زندگی خود را وقف سیاســت میکنند، کارگزاران احزاب، انقلابیون حرفــهای و کســانی که ســاختار انســانی دولتها را تشــکیل میدهند بیتردید سیاســی هســتند، اما تودههای مردم، آنها که روزهایشــان را با کاروبار در ادارات و بیمارســتانها و کارخانهها و... سر میکنند تنها یکی از مواردی هســتند که گروه سیاســیون در برنامهریزیهایشــان روی آنها حســاب میکنند. ما تودهها آدمهای ســاده، زنبورهــای کارگر، هیچکدام سیاســی نیســتیم. ما که اضافه بر آســیاب سنگین کاروبار روزانه مجبوریم صلیب مسئولیت اجتماعی خود را هم بر دوش بکشــیم! یــک روز خیابانهای شــهر را آکنده از امواج جمعیت میکنیم تا برایشان هورا بکشیم، ما سیاسی نیستیم، ما آدمهایی هستیم زیر بار سنگین مسئولیت اجتماعی و صواب و خطای آن! ما مردمی هستیم که با همه احساسات خود، با افق محدود و اطلاعــات اندک خود باز هم چارهای جز عبــور از باریکهراهی در پرتــگاه راهی جز خرید خطر خطا و ادامه راه در نقش یک سلول پیشروی خود نمیبینیم و درهرحال این را در مقایسه با انفعال اخلاقیتر میبینیم.

تاریخ نشــان داده است که تحولات تاریخی بیش از همه مدیون همین حرکت ســلولی اجتماعی اســت. این نوعی وظیفهشناســی اجتماعــی در برابــر بیتفاوتی اســت و نه صداقت سیاسی در برابر منفعتطلبی سیاسی!

رأیدادن به یک کاندیدا به معنای یک مشارکت اجتماعی اســت که با تبلیغ در مورد همان کاندیدا تفاوت ماهوی ندارد. بدون تبلیغ، همان یک رأی هم معنا و مفهوم پیدا نمیکند. در تمام دنیا تمام کسانی که برای انتخاب خود تبلیغ میکنند، اگرچه وارد یک کنش سیاسی میشوند، اما آدمهای سیاسی نیستند و اتفاقا در دوران مدرن رفتار غیراخلاقی همانا عدم مداخله جدی در این کنش اجتماعی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.