انتشار شماره 524 مجله فيلم

Shargh - - سیاست -

شــماره اردیبهشــت ماهنامه فیلــم با صفحات ویــژه بررســي جشــنواره بینالمللــي فیلــم فجر با عکســي از «ویلایيهــا» منتشر شــد. ماهنامه فیلم در آســتانه جشــنواره کــن البته فرامــوش کرده بخشــي را براي این اتفاق جهاني در نظر بگیرد. اما صفحهآرایي رنگي و جدید این نشریه نیز شبیه 2۴ شــده اســت تا قدمي براي جــذب مخاطبان بردارد. یادي از علي معلم، سردبیر دنیاي تصویر کــه حدود۴0 روز پیش درگذشــت، از بخشهاي دیگر این نشریه تخصصي است. هوشنگ گلمکاني در یادداشت نخست خود در این نشــریه به حال و هواي این روزهاي کشــور هــم نقبي زده و از انتخابات ریاســت جمهوري گفته است. اکبــر زنجانپور در این شــماره از جایگزیني تئاتر و ســینما گفته و یادي شده است از افشین یداللهي کــه از دیگر رفتگان اخیر ســینما و تلویزیون ایران بود. رؤیاهاي طاهــره فیلمنامه ساختهنشــده از عباس کیارســتمي یکي دیگــر از مطالب متفاوت و خواندني آن اســت. ســفر به جشــنوارهاي در بنگلادش، در کنار مطلبي درباره اشكهاولبخندها و نقــد فیلمهــاي روز ایــران همچــون ماجراي نیمــروز، یك روز بخصوص، مفــت آباد، آباجان و گشــت 2 نیز ميتواند جزء پیشنهادهاي خواندني این ماهنامه تخصصي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.