گذشته، حال و آینده روانکاوی

Shargh - - سیاست -

دویستوهفتادوهشتمین جلسه سمینار عصبپژوهی اجتماعی بــه نکاتی درباره گذشــته، حــال و آینــده روانکاوی اختصــاص دارد. «محمدتقــی یاســمی» در ایــن جلســه دربــاره «تبارشناســی گســترش روانکاوی در ایــران» ســخنرانی میکنــد. دیگــر ســخنران دویستوهفتادوهشتمین جلسه سمینار عصبپژوهی اجتماعی، «عبدالرحمن نجلرحیم» است. «از روانکاوی فروید تا روانکاوی مغزمحور» موضوع سخنرانی اوست. این سمینار پنجشنبه 2۸ اردیبهشت از ساعت ۸:30 تا 11:30 صبح در سالن کنفرانس بیمارســتان ایرانمهر )خیابان شریعتی، دوراهــی قلهک( برگــزار میشــود. بخش دیگر این برنامه به بحــث و تبادلنظر با صاحبنظران اختصاص دارد. ورود برای عموم آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.