چرا باید رأی داد

Shargh - - سیاست -

ســعید برآبادي: فردا دو انتخابات مهم و حســاس در کشور برگزار میشــود و بار دیگر این دوراهی پیش پای گروهی که اکنون در شــبکههای مجازی با هشــتگ امتناع شناخته میشوند مطرح شده که برای چه « » باید در انتخابات شرکت کنند. فارغ از نظر انتخاباتی افرادی که در این کافه نظر آمده است، دیدگاه آنها را درباره چرایی رأیدادن آوردهایم به این امید که آنها نیز با رأیندادن خود به رأیآوردن افرادی که مخالف اندیشههای آنها هستند کمک نکنند.

حجتالاسلام علیاکبرناطقنوری عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

همه نامزدهای محترم با برنامههایی برای اداره کشور پا به عرصه رقابت گذاشتهاند و یکایک آنــان فرزندان این نظاماند و بهنوبه خودشــان برای این کشــور، خدماتی داشــتهاند، اما انتخاب فرد اصلح از میان این دوســتان وظیفه شــرعی و ملی همه ماست.

ابراهيم یزدی فعال سياسي

از ملت شــریف و مقــاوم ایران دعوت میکنیــم تا در دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری با حضور و مشــارکت فراگیر و توأم با آرامش و شــکیبایی، زمینه تداوم سیاســتهای مصلحانه و بروز تحــولات بهبودگرایانه و مترقی و دموکراتیک را فراهم کنند.

اصغرفرهادی کارگردان

امیدوارم کســانی کــه هنوز بــرای رأیدادن در تردیدنــد، با همه شــرایط و دلایل قابلدرکی که در نظر دارند بهخاطر سرنوشــت فرزندان این سرزمین و نسل آینده با رأیدادنشان از حق انتخاب خود، استفاده کنند.

ضياء موحد نویسنده و مترجم

دیشــب فالــی زدم به حافظ و این آمد: ز در درآ و شبســتان ما منــور کن/ فضای مجلس روحانیان معطر کن. در این روزهای حساس که مردم برای رأیدادن به یکی از دو کاندیدای خود شــور و شوقی نشان میدهند، این چند سطر برای تشویق به راي دادن با استمداد از حافظ نوشته شد.

مصطفی تاجزاده فعال سياسي

باید گفت که شما چه رأی بدهید و چه رأی ندهید، در این ۴0 سال متوسط شرکت در انتخابات بالای 50 درصد بوده اســت. در کشورهای دموکراتیک هم میزان مشارکت به همین صورت است؛ یعنی ۴0 تا 50 درصد رأی میدهند. در شهرهای بزرگ مثل تهران میزان رأیدادن کمتر و حوالی ۴0 درصد است و در شهرهای کوچک مشارکت بیشتر و بالای 50 درصد است. «چه آلترناتیوی جز رأیدادن برای کســانی که در انتخابات شرکت نمیکنند، وجود دارد؟» یکبار دیگر به اول سطر برگردید و سؤال را مرور کنید. رأیدادن اگر تنها فرصت ابراز عقیده نباشد، قطعا بهترین فرصت است... .

مصطفی ملکيان چهره فرهنگي

قبــل از هرچیز بایــد بگویم من بههیچوجه یک رجال و فعال سیاســی نیســتم، بنابراین چندکلمهای که خواهم گفت فقط از موضع کسی است که اشتغال و مباحث اخلاقی دارد و از نظرگاه اخلاقی اظهارنظر میکنم. ما اصلا عقیده نداریم به اینکه شرکت در انتخابات و مثلا به کاندیدای خاصی رأیدادن رافع همه مشــکلات ماست، اما بهجد به این عقیده داریم که شرکتنکردن در انتخابات یا شرکت در آن و به دیگری رأیدادن وضع را مسلما بدتر از اینکه هست، خواهد کرد. بنابراین توقع من از دوستان و هموطنان خودم این است که چه تلخکامی و سرخوردگی عمومی در درون خودشان احساس کنند و چه کینه یا نفرت یا خشم خاصی نسبت به شخص یا اشخاص خاصی داشته باشند؛ هردو اینها را برای مصالح عمومی مردم و همه ایرانیان حتی ایرانیان خارج از کشور کنار گذاشته و این را اسباب افزایش درد و رنج ایرانیان قرار ندهند. نشــان بدهیم که میتوانیم از منافع شــخصی خودمان و از احساسات و عواطف شــخصیمان صرفنظر کنیم برای اینکه برای تمامی هموطنان مان در سرتاسر جهان کار سودمندتری کرده باشیم. به گمان من این جمله که میگفتند هر که شمعی بر بیفروزد حتی تاریکی بیکران را هم کاستی میدهد، واقعیت است.

محمد توسلی فعال سياسي

دو انتخابات مهم شــوراها و ریاســتجمهوری در حال برگزاري اســت. حضور و مشارکت گســترده مردم در انتخابات و انتخاب بهترین گزینههای ممکن میتواند منافع و امنیت ملی ایران را تضمین کند. اگر ما بهعنوان یک شهروند ایرانی به دنبال توسعه همهجانبه و پایدار جامعه خود هســتیم که البته هســتیم؛ تعالیم پاک پیامبران و تجربه بشری نشان داده که پیشنیاز این توســعه؛ آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملت است، بهطوریکه مردم اختیار و حق تعیین سرنوشت خود را در اداره امور شهرها و کشورشان داشته باشند. این فرایند خوشبختانه در طول صد سال گذشته بهویژه بعد از انقلاب اســلامی، با فرازونشیبهای زیاد طی شده و جامعه امروز بارها نشان داده است که با برخورداری از آگاهی و هوشــمندی بالا و واقعبینی، با وجود محدودیتها و موانع جدی، از فرصت هر انتخاباتی برای تقویت این فرایند یادگیری و گذار به دموکراسی استفاده کرده است.

علی مطهری نماینده مجلس

همــان مقدار که انتخاب اصلح اهمیت دارد، میزان مشــارکت مردم در آینده اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشور مؤثر است. افرادی که فکر میکنند راه اصلاح بسته است و شرکت در انتخابات مفید فایده نیســت، در اشتباه هستند. جمعه، 29 اردیبهشت همه با هم پای صندوقهای رأی حاضر میشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.