ایران ايسراي امید

روز جمعه همه براي تعيين سرنوشت ایران پاي صندوق رأي ميروند

Shargh - - صفحه اول -

شــرق: ماراتــن نفسگیــر رقابتهــاي انتخابــات ریاســتجمهوري، فردا با حضور مردم پاي صندوق رأي به خط پایان مي رسد. روز جمعه رئیس دولت دوازدهم با رأي مردم انتخاب ميشود و منتخب اکثریت- هرکس که باشــد- رئیسجمهوري همه مردم ایران اســت. او باید ضمن پیگیري مطالبات اکثریت، حقوق اقلیت را نیز رعایت کرده و تمــام توان خویش را صرف اعتلاي ایران کنــد. یک روز مانده به انتخابــات و در زمانی که فرصت هرگونه تبلیغــات برای انتخابات ریاســتجمهوری به پایان رســیده اســت، همه توجهات به دعوت مردم پای صندوقهــای رأی معطــوف شــد. بســیاری از فعالان سیاســی، چهرههــای فرهنگــی و اجتماعــی و علما و مراجــع مردم را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کردهاند. دراینمیان چهرههایی ازجمله علیاکبر ولایتی، محمدجواد ظریف و علی شــمخانی، دبیر شورایعالی امنیتملی،دیدهمیشود. ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.