الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

فروشــندگان دورهگرد سلب آســایش میکنند! عــدهای از فروشــندگان دورهگرد یا سمســاریها در ســاعاتی که مردم، سالمندان و بیماران به استراحت نیــاز دارند، با صدایی ناهنجار موجب آلودگی صوتی و سلب آســایش از مردم میشوند. چرا شهرداری با اینگونه تخلفها برخورد نمیکند؟

الِنا از تهران وعدههای بیپایه و اســاس: تعداد کاندیداهای شورای شهر در بابل بیشــتر از بقیه شهرهاست. این موضوع را در سفری که به این شهر داشتم، با مقایسه نســبت به دیگر شــهرها و بــا توجه به پوســترهای تبلیغاتی آنان متوجه شــدم. روزهای گذشــته برای انجام کاری به شهر گرگان هم رفتم، یکی از کاندیدای شورای شهر در پوسترهای تبلیغاتی نوشته بود؛ رفع مشــکلات معیشــتی و بیکاری جوانان! لحظهای با خود فکر کردم آیا اعضای شورای شهر هم میتوانند درباره اینگونــه معضلها، کارهای اساســی انجام دهند و مؤثر باشند، بهدلیل اینکه رفع اینگونه مسائل و مشــکلات بر عهده رئیسجمهوری است! لطفا به شعور مردم احترام بگذارید.

علی اکبر. ف تابلو! تابلوهایی که در جاده هراز نصب شــدهاند و مســافت آمل تا تهران را نشــان میدهند، قدیمی است. همچنین براساس تابلویی که در پنج کیلومتری تهران است، باید درصورتیکه ترافیک نباشد، افرادی که در مسیر ورود به تهران هستند، پنج دقیقه بعد به مقصد برسند؛ اما مدت بیشتری در راهاند. از مسئولان مربوطه تقاضای تعویض و تصحیح تابلوهای یادشده را داریم.

اسماعیل عباسیان اعتیاد و...! میدان شــوش و پارک هرندی تهران به محل معتــادان و خریدوفروش مواد مخدر تبدیل شــده اســت، چهبســا از قِبَل همین افراد زنانی هم برای اینکه بتوانند پول موادشــان را بهدســت آورند، به تنفروشــی روی آورده و کودکان نامشروع تحویل جامعه میدهند.

علی از تهران حادثه خبر نمیکند! پاساژ شــیرنگی گرگان از دو طرف راه دارد، یکی از خیابان شهید بهشتی و دیگری از خیابان پاســداران، این پاســاژ قدیمی اســت و هر لحظه احتمال ریزش وجود دارد. پیشــنهاد میشود قبل از هرگونه حادثهای، شــهرداری صاحب پاساژ را ملزم به رعایت مسائل ایمنی کند. الناز قاسمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.