حرکت ايرانخودرو در مسیر بیپايان کیفیت

Shargh - - اقتصاد -

اجــرای پروژههــای مختلف بهبــود در حوزه محصــولات ایرانخــودرو از زنجیــره تأمیــن تا فــروش و خدمات پــس از فروش در ســال 95، منجر بــه افزایش رتبه کیفیت محصولات شــده اســت. برهمیناساس ســطح کیفی سوزوکی به چهارســتاره در سال 95 افزایش یافته و محصول پژو 206 نیز از سطح کیفی دوستاره در سال 94 به سهستاره در سال 95 ارتقا یافتهاند.

رانا و دنا نیز که در ســال 94 یکستاره کیفیت را کسب کرده بودند، موفق شدند در سال 95 سه و دوستاره را از آنِ خود کنند.

برمبنای این گزارش، در ســال 95، در شاخص IQS (تعداد ایراد اعلامشــده از سوی مشتریان در صد دســتگاه خودروی تحویلشده( بهبود هشت تا 26درصدی در تمامی محصولات محقق شــده است.

در ســه حوزه محصول، فروش و خدمات پس از فروش نیز علاوه بر حفظ ســطح کیفیت از سال 94، افزایش حــدود دودرصدی در میزان رضایت از کیفیــت محصــولات در 9 ماهه ابتدایی ســال 95 بــا درنظرگرفتن محصولات پرتیراژ و همچنین افزایش پنجدرصدی در حــوزه فروش و خدمات پس از فروش حاصل شده است.

نتایج شاخصهای بعد از تحویل

در ســال 95 با اجرای رویکــرد عدم مراجعه مشــتریان به شــبکه خدمات پس از فروش تا 10 هزار کیلومتر پس از تحویل محصول، بهبودهای متعددی کسب شده است.

کاهش حدود 19درصدی شــاخص مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش و کاهش شاخص تعویض قطعــات در دوره گارانتی به میزان بیش از 25 درصــد در بازه 10 هزار کیلومتر نســبت به سال 94 براساس تعداد محصولات مراجعهکرده به شــبکه، از جمله نتایج کسبشده در این حوزه است.

نتایج شاخصهای قبل از تحویل

نتایج حاصــل از پروژههای مرتبــط با کیفیت محصــولات، منجر به تحقــق 14درصدی بهبود کیفیــت در شــاخص آدیت ترکیبی ســال 95 در تمامی محصولات تولیدی شــده است. این بهبود ماحصــل اجــرای پروژههای متعــدد کیفیت در محصولات رانا، پژو 206، پارس، پژو 405، ســمند و دنا است.

اقدامات انجامشــده در راســتای بهبود کیفیت محصولات در سال 95

در ســال 1395 با تمرکز بر مشــتریمداری و افزایش کیفیــت و دوام قطعات پروژههای بهبود کیفیت محصولات و مجموعههای بهکاررفته در آن تعریف و به اجرا گذاشــته شــده است. در این ســال 238 پروژه بهبود کیفیت روی محصولات و 292 پــروژه روی مجموعههــا شــامل موتور، گیربکس و سیستم الکتریکال اجرا شده است.

پروژههای کلان و سرمایهای

برنامههــای ســرمایهای بخــش دیگــری از برنامههای اجراشــده در ســال گذشــته اســت. ارتقای ســالن موتورســازی 3 محصولات جاری، ارتقــا و بهبود کیفیت ســالن رنگ یــک، ارتقای تجهیزات و خطوط ســایت مازندران، بازســازی و ارتقای تســت پیمایش خودرو )تســت جاده(، برنامه ارتقای تجهیزات برای تســت و بازرســی موتورهای تولیدی، تأمین تجهیزات الکتریکال در همه سایتها، تجهیز و توســعه PDI یا بازرسی قبل از تحویل، ســرمایهگذاری شرکت آلومینیوم، ریختهگــری ابهــر و ســرمایهگذاری شــرکت نیرومحرکه از جمله برنامههای کلان ســرمایهای بوده است.

برنامههای بهبود کیفیت

در ســال 1395 در حــدود 118 برنامه بهبود کیفیــت در زنجیــره ارزش تهیه و تدوین شــده اســت. 12 برنامه در حوزه تأمیــن، 35 برنامه در حوزه تولید، 21 برنامه در حوزه فرایند، 35 برنامه در حــوزه طرح و مهندســی، هشــت برنامه در حــوزه کیفیت و پنج برنامه نیــز در حوزه فروش و خدمات پس از فروش تدوین شــده است. طبق بــرآوردی که صورت گرفته حــدود 53 درصد از مجمــوع برنامههای تدوینشــده اجرا و محقق شده و سایر آن نیز درحال اجراست.

ستاد عالی ارتقای کیفیت

در ســال 93 برای تصمیمسازی و پیادهسازی سیاســتهای کلی و یکپارچه و همچنین انجام اقدامــات منســجم در زنجیــره تأمین تــا حوزه فروش و خدمات پس از فروش ستادی با عنوان «ســتاد عالی ارتقای کیفیــت» در گروه صنعتی ایرانخودرو تشکیل شد.

در این ســتاد نزدیــک به هــزارو 68 مصوبه بــا رویکردهای کیفیت و بــا درنظرگرفتن تمامی حوزههای فرایند ســاخت و تولید مورد بررسی و تصمیمســازی قرار گرفت. این مصوبهها در سه حوزه پیشــگیرانه با 2۷3 مصوبه، واکنشی 536 مصوبــه و راهبــردی شــامل 259 مصوبه بوده است.

درحــال حاضــر حــدود 63 درصــد )6۷5 مصوبه( از تعداد هزارو 68 مصوبه ســتاد عالی ارتقــای کیفیت محقق شــده و حدود 30 درصد (326 مصوبه( مطابق برنامه در حال انجام بوده و هفت درصــد )6۷ مصوبه( نیــز در حال اخذ برنامه است.

برنامههای سال 96

گروه صنعتــی ایرانخودرو مســیر کیفیت را بیپایــان تصور میکند و همواره به دنبال اجرای برنامهها و پروژههای بهبود کیفیت است. ازاینرو برای ســال 96 نیز علاوه بر پیگیری و نتیجهگیری از پروژههای قبل، برنامههای متنوع دیگری را نیز تدارک دیده است.

ارتقای ســطح کیفــی محصــولات تولیدی، سیســتمها، پروژههای انواع موتــور و پروژههای زیرســاختاری از جمله برنامههای ســال جاری است.

اجرای سیســتمهای تولید و کیفیت در تمامی فرایندهــا با رویکرد اثربخشــی شــامل مدیریت دیــداری، ماتریــس تضمیــن کیفیت، جلســات مدیریــت بر نتایج کیفی نیــز از دیگر اولویتهای ترسیمشده برای تحقق در سال جاری است.

مهار نوسانات کیفی در شاخص کیفیت، بهبود کیفیت دوام قطعات بر مبنای شاخصهای CSI دوام و C100 شــشماهه از دیگــر پروژههــای تدوینشده است.

کاهــش هزینههــای کیفی خدمــات پس از فروش مرتبط با قطعه و انتقال آن به ســازندگان قطعات، اجرای سیســتم کنتــرل ‪Tower Con-‬ trol، بازنگری استاندارد آدیت محصول بر مبنای نظرات مشتریان و اســتقرار فرایند آدیت یا میزان فرســودگی خودرو بعد از مدت مشــخص نیز در برنامههای بهبود برای سال 96 تعیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.