فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

Shargh - - سیاست -

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 13۰8۹۰ مورخ 83/11/1۷ مناقصه با موضوع : عمليات اجرايي نصب 1۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در شهر بندرعباس با مبلغ برآورد ۹۷6/۵۰۰/۰۰۰/3 ريال )سه ميليارد و نهصد و هفتاد و شش ميليون و پانصد هزار ريال ( و ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/1۹۹ ريال ) يکصدو نود نه ميليون ريال ( به پيمانکار داراي رتبه ۵ آب از محل منابع داخلي واگذارنمايد. از كليه شــركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شــركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ ‪۰ ۰۰/۰۰۰‬ /1ريال به شــماره حســاب سپهر ۰1۰۲۹3۴۹۹۰۰۰3 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس - بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ضمانتنامه را به يکي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تکميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ ۰3/۲3/۹6 ميباشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم )6۵) در ساعت 11 مورخ ۰3/۲8/۹6 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است . در ضمن علاقمندان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني‪WWW.Abfa Hormozgan.Com‬ مراجعه نمايند . هزينهدرجآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد. روابطعموميوآموزشهمگاني شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.