ابزار دیرینهشناسان

Shargh - - علم - شاهین زمان*

دیرینهشناسی به معنی بررسی آثار و بقایای موجودات و گیاهان گذشــته و در طول تاریخ زمین اســت. بسیاری میپرسند فسیل چیست و به چه دردی میخورد و اهمیت آنها در چیســت؟ در پاسخ باید گفت فســیلها ابزار کار و پژوهش دیرینهشناســان هستند. ما میتوانیــم فســیلهای باقیمانده در طــول تاریخ زمینشناســی را لمس و آزمایــش کنیــم و بــه اتفاقهایی که در طــول تاریــخ زمینشناســی روی داده اســت، پی ببریم. در طول تاریخ، اتفاقهای بسیاری برای زمین روی داده و دورانهای مختلف زمینشناسی هم براساس این اتفاقها تعیین شده است. برای مثال یکی از ایــن اتفاقها حدود 542 میلیون ســال پیــش روی داده و باعث پدیدآمدن و شکوفایی موجودات پرســلولی در زمین شــده است. اتفاق مهم بعدی، 252 میلیون ســال پیش روی داد و در آن یکــی از بزرگتریــن انقراضهای تاریــخ زمین روی داد که باعث شــد تعداد زیادی از موجودات روی زمیــن از بین برونــد. اتفاق مهم بعدی حــدود 66 میلیون ســال پیش روی داد که باعث شــد یــک بار دیگر موجودات زیادی مانند دایناســورها در خشــکی و آمونیتها در دریاها از بین بروند. دورههای مختلف زمینشناسی همچنان ادامه دارد و هماکنون نیز به سمت یک انقراض دیگر پیش میرویم. فســیل یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار یک دیرینهشــناس است. دیرینهشــناس با بررســی این فسیلها میتوانــد وقایعــی کــه روی داد یــا سرگذشــت جانــداران را بررســی و از روی ایــن اطلاعــات نتیجهگیری کند. در 542 میلیون ســال پیش، شکوفایی حیــات روی داد یعنی یکباره جانداران پرسلولی در زمین پدیدار شدند و 252 میلیون ســال پیــش بر اثــر رویدادی، بســیاری از گونهها از بیــن رفتند و در نهایت سومین اتفاق بزرگ 66 میلیون سال پیش روی داد. همه این اطلاعات، جذابیتهــای علــم دیرینهشناســی و فسیلهاســت. با بررســی فسیلها میتوانیم اطلاعات بسیار دیگری را نیز به دســت آوریم مانند تغییرات اقلیم در تاریخ زمیــن. در ضمن ما با پیگیری اتفاقاتــی کــه در گذشــته زمین روی داده اســت، میتوانیــم اتفاقات آینده زمین را نیز پیشبینی کنیم. اینجاســت که میتوان با بهرهگیــری از اطلاعات زمینشناختی، به دولتها کمک کرد. از جمله نامدارترین فسیلها میتوان به تریلوبیتها اشاره کرد که حدود 540 میلیون ســال پیش زندگی میکردند. تریلوبیتهــا، جانداران پرســلولی و از حاکمــان کف دریا بودند. کشــف و بررسی این فسیلها، برای کسی که در جســتوجوی آنها به مناطق مختلف میرود، هیجان و شــور و حال خاصی را بــه ارمغــان مــیآورد. با بررســی فســیل جانداران گوناگون، میتوان به مشخصات آنها پی برد و دریافت که در چه محیطی زندگی میکردند. چرخه حیات را میتوان با بررسی این فسیلها، ارزیابی کرد. از انــواع دیگر موجوداتی که در دریاها زندگی میکردند میتوان به بازوپایان اشــاره کرد که تا حدودی شبیه گوشماهیها هستند. ماهیهای زرهدار، اجــداد ماهیهــای امــروزی هستند که در دوران پالئوزوئیک زندگی میکردند. ماهی زرهدار، بهجای اینکه مثل ماهیهــای امروزی، اســکلت و ســتون مهرههای داخلی داشته باشد، اســکلت بیرونــی داشــت. مــا همه این اطلاعــات دربــاره موجوداتی که میلیونها ســال پیش میزیستند را با بررسی فسیل آنها به دست آوردهایم. *کارشناس دیرینهشناسی مدیریت اکتشاف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.