هابرابيپ روز د ا چهك يابنودتخابات ي ايسيررننتخواباتشتس

يزانهای اطلاعات خواهد بود

Shargh - - هان -

لمگرایان scientologists() ولی همان روش شستوشوی مغزی «بیراهه نیست اگر بگوییم ذهن ل میشــود. رفتارهــا را میتوان ورد. به گمان من این کار بســیار چراکه هیچکس تا به حال درباره رده اســت. مردم خبر ندارند که ت. این ابداعات میتوانند نگاه و دهند. رمایهگذاری کرد و واشنگتنپست ســتزدن به چنین کاری این بود ی اســتعدادهای نــاب در زمینه یکرد. حتی اگر ایــن نگاه را هم شــرکت مــادر کمبریجآنالیتیکا برانگیخته است. بخــش پروپاگاندای دانشــگاه نوان «پروپاگاندا و ضدتروریسم: » از گروه اسسیال سخن گفته د که کمبریج بریتانیکا تکنولوژی ری و روانشــناختی را در اختیار اسسیال طراحی میکند. آنها دادن رفتار کاربران شــبکههای لاترین ســطح ممکن در خدمت ه آمریکا و ســایر ارگانها باشند. ی الگوســازی میکنند و سپس . سســیال ار ســوی شخصی به ده اســت که قبلا برای شرکت عتچی روي تصویر مارگارت تاچر مد بسیار فراوانی با پروپاگاندایی و تروریســم میکرد، به دســت متفاوتی دارد اما همه آنها درباره یک گفتمان هستند. آنها سعی سیاســی را بــا صدای بلندتر به ی که کار میکنند، کاملا گزینشی رای چپها انجام نمیدهند». ـکا، کمبریجآنالیتیــکا دادهها را ونــه کــه روی سایتشــان کل میلیون نفر اعلام کــرده بودند. هفته گذشته، اسسیال تعداد ــنگتن افزایــش داده و در حال پردرآمد با دولت اجرائی ترامپ اســت. برایانت میگوید: «کاملا مشــخص است شرکتی که در مهندسیکردن نتایج سیاسی درگیر شود حتما از آنچه به وجود آمده سود میبرد. بهویژه که مهندسی برای دستکاری و سپس به نیت ایجاد ترس باشد».

اینها دادهها و اطلاعات جمعآوریشــده هستند، دقیقا چه اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد؛ این همان موضوعی است کــه «پل الیویردهــای» ریاضیدان سوئیســی و فعال در حوزه دادهها، بیش از یک ســال اســت که در مورد کمبریجآنالیتیکا تحقیق میکنــد. او میپرســد: «این دادهها چگونه اســتفاده خواهند شــد؟ آیا با این دادهها ســعی خواهد شد که ذهنیت مردم را در مورد سیاستهای داخلی دستکاری کنند یا اینکه جنگی بین جوامع مختلف راه بیندازند؟ به هر صورت مســئله بالقوه بســیار ترسناک اســت. مردم دقیقا قدرت این دادهها و اینکه چگونه این دادهها میتواند علیه خودشان استفاده شود را نمیدانند.

دو موضوع اســت که بالقوه به شکل همزمان با هم پیش میروند: دستکاری اطلاعات در سطح همگانی و دستکاری اطلاعات در ســطح کاملا فردی. اســاس هــر دوی اینها فهم اخیر درباره نحوه کارکرد مردم اســت و هر دوی آنها به وسیله پلتفرمهــای تکنولوژیک که بــرای گردهمآوردن مــا کنار هم ساخته شدهاند، فعال میشوند».

مــن از اِما برایانت پرســیدم کــه آیا مــا در دوره جدیدی از پروپاگاندا به سر میبریم؟ آیا این است که ما نمیتوانیم ببینیم و آنها روی ما کار میکنند و آیا ما نمیتوانیم بفهمیم؟

او ميگوید دقیقا همین اســت. تحت نظر قرارگرفتن توسط تکنولوژی بسیار فراگیر است، جمعآوری و استفاده از دادههای ما بســیار پیچیده و پیشرفته اســت. کاملا مخفی است و مردم متوجه نیســتند که چه اتفاقی رخ میدهد. «فضای عمومی و سیاســی در داخل این گروهها کاملا بررســی میشود. برایانت ادامه ميدهد برای درک تغییرات همگانی که در احساســات عمومی اتفاق میافتد لازم نیســت که به تئوری توطئه معتقد باشیم. برخی از این ابزارهایی که به کار گرفته میشوند به طور مستقیم یا از دستورالعملهای نظامی هستند یا از سیاسال.

اگرچه به صورت فزایندهای شــواهد نشــانگر این است که عرصه عمومی ما- شبکههاي اجتماعی؛ جایی که ما پستهاي تعطیلات تابســتانیمان را میگذاریم یا نظرهای خودمان را در مورد اخبار مینویسیم- عرصه مبارزه جدیدی است؛ جایی که در زمــان واقعی ژئوپلیتیک بینالمللــی رخ میدهد. این عصر جدیدی از پروپاگانداســت. ولی برای چه کســانی؟ این هفته، روسیه از تشــکیل شــاخه جدید نظامی خبر داد: «سپاه جنگ اطلاعات».

«ســم وولی» از مؤسســه اینترنت آکســفورد که مؤسسه پروپاگاندی کامپیوتری اســت، میگوید یکســوم کل ترافیک توییتریِ قبل از رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا، به وسیله باتها )برنامههای طراحیشــده کامپیوتری که به شــکل خودکار کار میکنند( انجام شد. حسابهای کاربری برنامهریزی شده بودند تا درست مانند انسان به نظر برسند و درست مانند انسان عمل کنند، بحث و مکالمــه را تغییر دهند و موضوعاتی را داغ کنند و جالب اینجاست که همه آنها طرفدار خروج از اتحادیه اروپا بودند. قبــل از انتخابات آمریکا، از هر پنج نفر یک نفر از ترامپ طرفداری میکرد و بیشتر آنها روس بودند. هفته پیش همه آنها وارد عملیات انتخابات میاندورهای پارلمان بریتانیا شدند. «پل نوُتال» از باتهای روسی انتقاد میکند و ميگوید چه کسی اینها را هماهنگ کرده است؟

اســتیو بنن ســال پیش در «والاســتریت ژورنال» نوشت: «سیاســت، جنگ اســت» و بهتدریج این نگاه درســت به نظر میرسد. آندی ویگمور به من میگوید که هیچکدام از رفتارهای ترامپ اتفاقی نیســت. آن کنفرانس مطبوعاتي، واقعا معرکه بود. من دقیقــا آنچه را که انجام میداد، میتوانســتم حدس بزنم. بازخوردها به طور مرتب میآمدند. دقیقا این همان کاری است که شــما میتوانید با هوش مصنوعی انجام دهید. شما واکنشها را حتی نســبت به هر واژه میتوانید بسنجید. او یک اتاق واژه دارد. جایی که کلید واژهها را تعیین میکنند. ما آن را درست کردیم. در مورد مهاجرت همچنین بود، در حقیقت کلید واژههایی برای این موضوع مشــخص وجود دارد که مردم هم نسبت به آنها حســاس هستند. در نتیجه وقتی که میخواهید سخنرانی کنید، کافی اســت بدانید که این واژهها را چگونه به کار ببرید.

ویگمور، تیم ترامپ را درست قبل از شروع کمپین خروج از اتحادیه اروپــا ملاقات کرد. آنها گفتند «هوش مصنوعی دقیقا همان چیزی است که ما میخواهیم».

چه کسانی گفتند؟ «جرد کوشــنر» و «جانسون میلر» بعدا وقتی که ترامپ با مرســر و کمبریجآنالیتیکا ملاقات کرد، بازی دوباره عوض شــد. همه چیز به عواطف مربوط میشــود. این بزرگترین وجه تمایز ما در کارهایی اســت که انجام میدهیم. آنها این را مشــخصهبندی زیستی –روانی-اجتماعی مینامند. آنهــا از روی عادتهای فیزیکی، ذهنی و ســبک زندگی افراد، نحوه کارکرد و واکنشهای عاطفی آنها را پیدا میکنند.

بعدهــا خوانــدم در آنچــه جنــگ روانــی مینامیــم، مشخصهبندی زیســتی-روانی-اجتماعی یک حمله است. اگر چه مــوارد متعدد دیگری نیز وجود دارد: در یک ســند ناتو که علیه ضد اطلاعات روسی است و توسط یک کارمند اِسسیاِل نوشته شده، آمده است که «تغییر ذهنیت همگانی به گونهای روي ميدهد که وطندوستی به معنای تبانی با بیگانکان تعبیر ميشود». دیگر اینکه قدرت «وضعیت تخریب توان استدلال» یا «تحریک هیجانات» را توضیــح میدهد که این وضعیت اثر ناتوانسازی بر همدلی و فرایندهای بالاتری مانند استدلالهای اخلاقی و تفکرات انتقادی دارد و شــاید چیزی مانند مهاجرت یا دقیقا چیزی که الان به آن میگوییم اخبار بدلی «فیکنیوز».

چگونه شــما طرز تفکر یک ملت را عوض میکنید؟ شــما میتوانســتید با ایجاد رســانه عادی و رایج که جای آنچه در حال حاضر موجود اســت را بگیرد و همینطــور با ایجاد یک ســایت مانند بریتبارت ایــن کار را انجام دهیــد. همینطور ســایتهای دیگری هم میتوانســتید راهاندازی کنید و منابع رایج خبر و اطلاعات را با تعریف خودتان از مفهوم «ســوگیری

رسانههای آزاد» جابهجا کنید مانند اخبار «سیاناس» و اصلا شما میتوانســتید پشت به همه رسانههای عادی و رایج مثل رســانههای کاغذی بکنید مانند ورشکستگی «نیویورکتایمز». آنان چیــزی که میخواهند گزارشها هســتند. بــرای اینکه، ســومین شــاخه امپراتور رســانهای مرســر و بنن، مؤسســه پاسخگویی دولت است.

بنن با دو میلیون دلار مرسر، آن را تأسیس کرد. «ربکا» دختر مرسر به عنوان عضو هیئترئیســه انتخاب شد. سپس آنها بر روزنامهنگاری تحقیقــی، درازمدت و پرهزینه ســرمایهگذاری کردند. «اقتصاد مدرن اتاقهای خبر دیگر از پرسنل گزارشهاي تحقیقی بزرگ حمایت نمیکند، بنــن در هفتهنامه «فوربس» عنوان میکند: «شــما دیگــر امروز ماجرای واترگیت یا اســناد پنتاگون را نخواهید داشــت، برای اینکه کسی توان ارائه آنان را بــه خبرنگاران ندارد که به مدت هفــت ماه روی یک موضوع تحقیق کند. اما ما میتوانیم این بخش پشتیبانی کار ماست».

به آینده روزنامهنگاری در عصر کاپیتالیسم پلتفرمی خوش آمدید. سازمانهای خبری باید با ایجاد مدلهای مالی جدید کار بهتری انجام دهند. ولی در فاصلههای میانی، یک استراتژیست عالــی و مصمم و ثروتمنــد میتواند و باید راهــی پیدا کند تا روزنامهنگاری را در مسیر هدف خویش سوق دهد.

در ســال 2015، اســتیو بنن به فوربس ميگوید که چگونه «جیاِیآی» کار میکند؛ یک دانشمند دادهها را استخدام کردند و از او خواســتند که در وب ســیاه )دارکوب(ها تور بیندازد تا منابعی اطلاعاتــی را پیدا کند که گوگل قادر بــه پیداکردن آن نیست. یکی از نتایج این تورانداختن کتاب پرفروش نیویورکتایمز بود به نام «پول کلینتون»؛ داســتان گفتهنشدهای درباره چرا و چگونه دولتها و شرکتهای تجاری خارجی به بیل و هیلاری کمک کردند تا ثروتمند شــوند که توسط رئیس جیاِیآی «پیتر شوایزر» نوشته شده و بعدها از آن فیلمی به تهیهکنندگی ربکا مرسر و استیو بنن ساخته شده است.

بنــن توضیح میداد این بدان معناســت که شــما چگونه آنگونــه که میخواهیــد یک داســتان را مســلح میکنید. با واقعیتهایی که با تحقیق دشــوار به دســت آمدهاند. با آنها شما میتوانید مستقیم داستان را در صفحه اول نیویورکتایمز جا بدهید، درســت مانند کاری که داستان پول هیلاری کلینتون انجام داد؛ درســت مانند ایمیلهای هیــلاری آن هم تبدیل به دســتور خبری میشود و مهمتر از همه توجه گروههای خبری را منحــرف میکند. یک رویکرد کلاســیک جنگ روانی اســت. «غرقکردن استراتژیک» پیامهای دیگر.

این یک بازی عالی، طولانیمدت و اســتراتژیک اســت. بنن توضیــح میدهد که در دهــه 1990، رســانههای محافظهکار نمیتوانســتند بیل کلینتون را پایین بکشــند، بــرای اینکه آخر کارهایشان ختم میشد به حرفزدن با همدیگر در اتاق پژواک )جایی که همه حرف هم را تکرار و تأیید میکنند(.

همانگونه که نتیجه را میبینید، الان رسانه لیبرال داریم. ما پراکنده شدیم و مستقل در حال کلنجار و بگومگو بین خودمان هستیم و مثل هدفها در سالنهای تیراندازی مورد هدف قرار گرفتیم. بهتدریج احساســی به وجود آمد کــه ما بین خودمان میتوانیــم مذاکره کنیم و آیا این پولهاي مرســر بود یا عوامل دیگر. نقشه اکوسیستم خبر و اطلاعات جاناتان اولبرایت نشان میدهد که چگونه ســایتهای جناح راست در حال چیرگی بر سایتهایی مانند یوتیوب و گوگل هستند که با میلیونها لینک بهمحکمی به هم تنیده شدهاند.

مــن از اولبرایــت پرســیدم که آیا هــوش میانــی نیز آنجا وجود دارد؟ او پاســخ داد حتما باید باشــد، حتمــا باید نوعی هماهنگیهایی وجود داشــته باشد. شما با نگاهکردن به نقشه سیستم متوجه میشوید که اینها تصادفی به وجود نیامده است و آشکارا توسط پول و سیاست هدایت شدهاند.

گفتوگوهــای زیادی در این اتاق پــژواک درباره بنن در این ماههای آخر انجام شــد، ولی این مرسر اســت که پول را برای بازسازی قسمتهایی از چشمانداز رسانهها تأمین کرد و زمانی که بنن رسانه را میفهمد، مرســر هم دادههای بزرگ را خوب درک میکند. او ساختار اینترنت را میفهمد و میداند الگوریتم چگونه کار میکند.

رابرت مرسر به درخواست ما برای اعلام نظرش در مورد این متن پاسخ نداد. «نیک پاترسُن»، رمزنگار انگلیسی، کسی که در دهه 80 در رنســانس تکنولوژی کار میکرد و اکنون متخصص ژنتیک کامپیوتری در «امآیتی» اســت برای من توضیح داد که چگونه او یکی از مغزهای متفکر مورد نظر مرســر بود. در دهه 80 یک گروه از نخبگان «آيبیام» روی ســخنرانیها تحقیق میکردند. وقتی من کارم را در رنســانس شــروع کردم، به این نتیجه رسیدم ریاضیاتی که ما سعی میکنیم در بازارهای مالی به کار ببریم، شباهت بسیاری به آنها دارد.

او، مرسر را خیلیخیلی محافظهکار تعریف میکند و واقعا از کلینتون خوشــش نمیآمد. او فکر میکرد بیل کلینتون یک جنایتکار اســت. و من فکر میکنم، سیاست اصلی او این بود که یك لیبرال جناح راســتي است و دولتش را دور از همه این چیزها میخواســت. او در مــورد اینکه مرســر در حال ایجاد مهارتهای کامپیوتری فوقالعادهای اســت، شک دارد؛ مانند آنچه او بــرای امور مالی کــه کاملا به دنیــاي دیگری ارتباط داشت، فراهم کرده بود. ما مدلهای کامپیوتری بازارهای مالی را ایجاد میکنیم که مدلهای احتمالی هستند و از آنها استفاده میکنیم و پیشبینیها را انجام میدهیم. چیزی که من در مورد کار کمبریجآنالیتیکا شــک میکنم این اســت که آنها مدلهای احتمالی برای چگونگی رأیدادن مردم میســازند و سپس در مورد اینکه چه کاری میتوانند انجام دهند که آن را تحت تأثیر قرار دهند، فکر میکنند.

پیداکردن آن مرز کاری اســت که تحلیلگــران کمی انجام میدهند. آنها مدلهای کمی میسازند که فرایند خرید و فروش ســهام را به شــکل خودکار انجام دهد و ســپس اختلافهای جزئــی را دنبال میکنند تا ســودهای کلانی به دســت آورند. رنســانس تکنولوژی یکی از اولین صندوقهــای تأمینی برای سرمایهگذاری در «اِیآی» بود. اما اینکه چه کاری با آن میکند و چگونه برای انجام چنین کاری برنامهریزي شده، کاملا ناشناخته است. وبسایت «بلومبرگ» چنین گزارش میکند «جعبه سیاه امور مالی».

«جان بولن» استاد دانشگاه «ایندیانا»، مدرس انفورماتیک و محاســبه، به من میگوید که چگونه آن مرز احتمالی را کشف کرده اســت؛ او تحقیقی انجام داده که نشــان میدهد شــما میتوانید نوســانات بازار بورس را از توییتر پیشبینی کنید. شما میتوانید احساسات عمومی را بســنجید و به آن شکل دهید. جامعه تحتتأثیر عواطف اســت که همیشــه سنجیدن آن به صورت جمعی مشکل است. اکنون برنامههایی وجود دارد که میتوانید متن را بخوانید و آن را بسنجید و به روی ما پنجرهای میگشاید، برای سنجش عواطف جمعی.

این تحقیق موج بســیار بزرگی را در بین دو حوزه انتخاباتی بــه وجود آورد. صندوقهای تأمین ســرمایه به ما توجه زیادی داشتند. آنها همهجا در جستوجوی علامتهایی هستند و این یک علامت فوقالعاده جالبی بود. من فکر میکنم صندوقهای تأمین سرمایه که این الگوریتمها را دارند، فیدهای اجتماعی را بهدقت وارســی میکننــد. افت ناگهانی در بازار بورس نشــان میدهد که این الگوریتمها در مقیاس بســیار بزرگی اســتفاده میشدهاند و آنها درگیر یک مسابقه تسلیحاتی شده بودند.

کســان دیگری که علاقهمند به کار بولن بودند؛ آنها نهتنها میخواستند احساسات عمومی را بسنجند، بلکه تلاش داشتند آنها را عوض کنند. تحقیق بولن امکان انجام این کار را نشــان میدهد. آیا شما میتوانید حالت ملی یا حتی جهانی را بهدقت بررسی و تجزیهوتحلیل کنید، شکل بدهید و سپس تغییر دهید؛ این ممکن به نظر میرســد و دقیقا چیزی است که مرا نگران میکند. تحقیقات زیادی وجود دارد که نشــان میدهد اگر شما موضوعی را مرتب تکرار کنید، مردم بدون اینکه بخواهند شروع به باورکردن میکنند. این به معنای قدرت نفوذ یا مسلحسازی پروپاگانداست. ما میدانیم هزاران هزار بات خارج از آنجا وجود دارد که در حال انجام چنین کاری هستند.

جنگ این باتها یکی از عجیبترین و گستردهترین جنبههای انتخابات 2016 آمریکا بود. در مؤسســه اینترنتآکسفورد، «فیل هوارد» رئیس واحد پروپاگاندای کامپیوتری و مسئول تحقیقات، «ســام وولی» به من نشــان دادند که افــکار عمومی چگونه دستکاری میشود. من سؤال کردم آیا یک علامت و نشانهای از اینکه چه کســی این کارها را انجام میدهد وجود دارد؟ و او پاسخ داد: «یک علامت یا نشانهای وجود ندارد بلکه علامتها و نشانههای متعددی وجود دارند».

او گفت: «به این نگاه کن» و به من نشان داد که چگونه قبل از انتخابات آمریکا، صدها و صدها وبســایت ساخته شدهاند تــا لینکها و مقالههایــی را که همه طرفــداري از ترامپ بود، منتشــر کنند. این را کسانی انجام دادند که ساختار اطلاعاتی را میفهمند و به مقدار بســیار زیادی با نامهای فراوان، فضاهای اینترنتــی خریــداری کردنــد و پیامهای خودکار مشــخصی را میفرستادند تا ترامپ را بین مردم بسیار محبوب نشان دهند.

برای این کار ســازمان و پول لازم اســت، اگر شما به اندازه کافــی مردم و برنامههای خودکار داشــته باشــید و به شــکل هوشــمندانهای ایــن دو را بــه همدیگر مرتبط کنیــد، حق با شماست و شما حقیقت را خلق میکنید.

شــما میتوانید این تیترهاي جنجالــي را مانند اخبار بدلی بردارید و سپس آن را مسلح کنید. شما میتوانید آن را به سمت رســانههایی که آن را پوشــش نمیدادند، برگردانید. در اندک زمانــی میبینید که اخبار بدلی در قلب اطلاعاتی سیســتم ما، مانند بمبهای انتحاری عمل میکنند و رســانههاي عادی با تسمههای محکم به ما چسبیدهاند.

یکــی از چیزهایی که هــوار را نگران میکــرد هزارانهزار برنامههــای خودکار خفته )که هر لحظه ممکن اســت فعال شــوند( بود که ما آنها را پیدا کردیم. حسابهای کاربر متعدد توییتــر وجود دارد که یک یا دو بار توییــت میکنند ولی اکنون ساکت منتظر شلیک هستند. آنها بحرانهایی را ایجاد خواهند کرد و ســپس همگی جمع میشوند تا دیگر منابع اطلاعات را خفه کنند.

او میگویــد خیلی از این تکنیکها در روســیه اصلاح و به همه جای دیگر ارســال شدند. شما ابزار پیشرفته و باورنکردنی پروپاگانــدا در رژیم اقتدارگرایی دارید که به ســوی اقتصاد بازار آزاد بدون هیچ نظارتی درحال حرکت است. آنچه نصیب شما میشود توفانی از آتش است.

این دنیایی اســت که ما هر روز بــا لپتاپها و موبایلهای هوشمندمان وارد آن میشــویم. آنجا تبدیل به صحنه جنگی شــده است که دولت-ملتهای جاهطلب و ایدئولوگها با هم در جنگ هســتند و از ما بهره میبرنــد. ما نعمت و برکت آنها هستیم؛ فیدهای رسانههای اجتماعی ما، مکالمات ما، قلبها و ذهنهای ما و آراي ما.

وولــی توضیح میدهد کــه این برنامههای خــودکار روی موضوعــات داغ اثــر میگذارند و ایــن موضوعات اثر بســیار قدرتمنــدی روی الگوریتمهــا و همچنین در توییتــر، گوگل و فیسبــوک دارند. با دانســتن چگونگی دســتکاری ســاختار اطلاعات، شما میتوانید واقعیت را نیز دستکاری کنید.

ما به طور کامل در دنیای جایگزین واقعیت نیســتیم؛ جایی کــه اخبار کنونی ما اخبار بدلی هســتند ولی تقریبــا در دنیای جایگرین هســتیم. فضــاي بیروني یعنی توییتــر، میدان جنگ فراملیتی در آینده خواهد بود. کســی را کــه من توییتهایش را دنبال میکنم نقل قولی از «مارشــال مکلوهان» بزرگترین تئوریســت اطلاعات دهــه 60 آوردهاند کــه میگوید: «جنگ جهانی سوم جنگ پارتیزانهای اطلاعات خواهد بود». «با هیچ فاصلهای بین نظامیها و مشارکتکنندههاي شهروندی». با این تعریف ما مدتی است که آنجا هستیم.

رابرت مرسر بهندرت در انظار عمومی سخن میگوید و هرگز با روزنامهنگاران مصاحبهای نداشته است، بنابراین برای شناختن او باید دید که پولش را کجا خرج میکند: او صاحب تعدادی کشتی تفریحی است و علاقهمند به سرمایهگذاری در بخشهایی که شاید بتوان نهایت سرگرمی یک مرد نامید؛ ایجاد مزاحمت برای رسانهها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.