یای سیاسی خاورمیانه است

Shargh - - هان -

هبود بخشــد و از آنسو چگونه ودوهوای خود را در قبال تلآویو

ه خواســتار این اســت ترامپ به بیتالمقــدس انتقال دهد، ارد کــه مهمتریــن آن هدایت ی به ســمت تضعیــف جبهه فق بــه تقویت ریاض در مقابل رهای غیرهمسو با تلآویو شود ا میشــود. بنابراین با توجه به ن اســت با انتقال سفارت ایجاد ش ميگیرد اما اسرائیل متقابلا در کرد تا ترامپ وادار کند عربستان ســوق دهد و طبیعتا کوشش لآویو است.

آخرین محور ســفر ترامپ، مسئله ایران است این سفر ↙ ترامپ چه تأثیری بر مســئله ایرانهراسی و مسئله برجام خواهد داشت؟ و آیا این ســفر به اجماع دوباره علیه ایران میانجامد؟

اگر بخواهیم درباره محور ایران ســخن بگوییم باید دید که مجموع حرکتهایي که ترامپ در این ســفر انجام خواهد داد چه سمتوســویی پیدا میکند؟ ببینید در این ســفر قرار است ســران 18 کشور در عربستان حضور پیدا کرده و در چند نشست مشــترک با ترامپ به تحلیل و بررسی شرایط منطقه برسند، اما در کل این نشســتها به انفعال در برابر محور مقاومت اســت مثلا دو سال پیش تمام تلاشهای ریاض برای ایجاد یک ائتلاف 37کشــوری ناکام ماند یا ائتلاف دیگــرش علیه یمن که آن هم به شکســت انجامید و از 9 کشــور این ائتلاف فقط ســه کشور حضــور دارند که اتفاقا اختلافات بســیار شــدیدی با هم دارند. درهمینراستا این نشستی که قرار است در سفر ترامپ به ریاض

با ســران کشورها صورت گیرد یک نمایش و حفظ ظاهر است و از این 17 یا 18 کشور ممکن است چندین کشور اصلا حضور پیدا نکرده یا در سطح بسیار پایینی از نمایندگانشان شرکت کنند و از آنســو خود ترامپ هم شخصیتی نیســت که ارتباطش با سایر کشــورهای عربی از طریق ریاض صــورت بگیرد. همچنانی که این کشــورها هم به صورت مستقل خواهان ارتباط با واشنگتن هســتند و بنابراین نه واشنگتن و نه این کشورها به خود ریاض و تفکرات واپسگرایانهاش اعتمادی ندارند. اما عربستان در تلاش است در این سفر ترامپ خود را در جایگاه نمایندگی کشورهای عربی منطقه برای برخــورد با ایران معرفی کند که گفتم قطعا این طرح نمایشی است و اتفاقا نهتنها باعث بیشترشدن فضای ایرانهراسی نمیشود یا زیرســؤالبردن برجام نمیشود که به تقویت جایگاه ایران میانجامد چراکه اکنون ارتباط با آمریکا به یک ضدارزش بدل شده است؛ برای مثال دولت مصر اکنون برای مقبولیــت در میان ملت خود بهصورت پیوســته ارتباط خود را با واشــنگتن تکذیب میکند و همواره سعی در نشاندادن خود بهعنوان یکی از مخالفان واشــنگتن دارد یا مثلا میزان اختلاف واشنگتن-ریاض در زمان اوباما قطعا به آن اندازه که مطرح شد،

نبود اما این مســئله در آن زمان، طرحی برای بزرگنمایی بود تا ریاض پایههای حکومتش تضعیف نشود. پس این سفر فقط یک نمایشی است که با توجه به کاهش قدرت اقتصادی، افت چند وقــت اخیر قیمت نفت و افزایش قیمت تســلیحات نمیتواند التیامــی بر زخمهای پیکر دیکتاتوری عربســتان باشــد و آقای ترامــپ هم به دلیل عدم محبوبیت لازم در کشــورها و مناطق مختلــف جهان بهویژه اروپا نمیتواند کمک شــایانی به ریاض در این مســئله کند. حتی حضور ترامــپ در منطقه خاورمیانه میتواند باعث بالاگرفتن رقابت میان اروپا و آمریکا شود و اتفاقا اینجاســت که تهران میتواند از یک تهدید برگه برنده و فرصت بسازد و از آن بهرهبرداری خود را به دلیل عدم محبوبیت ترامپ در میان هشت کشور صنعتی جهان داشته باشد. ↙

پس این ســفر برای ترامپ بهعنوان یک تعدیلکننده و عامل بازســازی و ترمیم در روابط است؛ او دراینخصوص تا چه میزانی میتواند موفق باشد؟

برای تغییر در روابط و شــرایط موجــود منطقه، ترامپ نیاز به اتاقهای فکر و شخصیتهای بزرگ سیاسی و استراتژیست دارد اما درحالحاضر در کابینه ترامپ چنین اتاق فکری که این

شرایط و ترکیبات جدید را متناسب با منافع ملی آمریکا تحلیل کند، وجود ندارد. بنابراین تمام رفتارهای ترامپ بیشتر به جای اینکه بهنفع منافع واشنگتن باشد، رفتارهای پرهزینهای را رقم میزند که جایگاه واشــنگتن را بیشازپیش زیر ســؤال میبرد. بنابرایــن آمریکا در منطقه خاورمیانه همچون آســیای جنوب شرقی با مشــکلات متعددی روبهروست؛ ازهمینرو واشنگتن اکنون بــه صورت روزمره و همگام بــا اتفاقات حرکت میکند و تاکنون هیچ برنامه و اســتراتژی میانمدت و بلندمدتی را نه درخصوص منطقــه خاورمیانه که حتی در کل جهان شــاهد نبودیم و هیچ رفتاری در طول این چند ماه از زمامداری ترامپ از او سراغ نداریم که نشاندهنده خطمشی روشنی برای حفظ منافع آمریکا باشد. برخی از کارشناسان معتقدند واشنگتن در مسیر «خزان» قرار گرفته است. هرچند آقای ترامپ در این سفر سعی دارد خزان را بهار نشان دهد اما مسلما در پس این فصل، زمستانی سخت وجود دارد که او نمیتواند آن را انکار و پنهان کند و تعدیل و بازسازی این شرایط و محورهای سفر او در سایه چنین سیاســتهایی هم کوتاه و موقت است و هم درعینحال میتواند متزلزل و ناپایدار باشد و درنهایت به شکست بینجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.