سفر کوه یخ

Shargh - - علم - فاطمه کاظمی

امارات متحده عربی قصد دارد با یدککشیدن یک قطعه یخ از قطب به ســاحل خلیجفارس، آب شــرب مردم این کشــور را تأمین کند. دفتر مشاور ملی در ابوظبی تصمیم دارد قطعه یخ بزرگــی را از جزیرهای در فاصله حدود هزارکیلومتری ساحل اصلی قطب جنوب به جزیره فجیره بیــاورد. فاصله بین ایــن دو جزیره حدود هشــت هــزارو 800 کیلومتر اســت. این قطعه یخ میتواند آب آشــامیدنی یــک میلیون نفــر را به مدت پنج ســال تأمیــن کند. طرح «یدککشــیدن یخ از قطب جنوب» از سال 2018 میلادی آغاز میشود. مدیــر شــرکت مجــری ایــن طرح میگوید قبلا در این مســیر سفر و با استفاده از دستگاههای شبیهسازی امــکان اجرای این طرح را بررســی کرده اســت. گفته میشــود اجرای چنین طرحی، بیــش از یکمیلیون دلار هزینــه دارد. «عبداللهمحمــد سلیمانالشیخ» دراینباره میگوید: «دستگاههای شبیهساز ما پیشبینی میکنند انتقــال قطعه یخ از قطب جنوب تا خلیجفارس یک سال طول میکشد. ما برنامهریزیهای مالی و فنی را انجام دادهایم. بهترین روش، کشــیدن یــخ در آب دریاســت. در جریان این ســفر چندهزارکیلومتری روی اقیانــوس هند، یکســوم کوه یخی ذوب میشــود، اما آنچه از آن باقی میماند، حاوی 20 میلیارد لیتر آب شیرین اســت که آب آشامیدنی مــورد نیاز مــردم امــارات متحده عربــی را به مدت پنج ســال تأمین خواهــد کرد و باعــث صرفهجویی در میلیونها دلار هزینهای میشود که اماراتیها ســالانه بــرای خرید بطریهــای آبمعدنــی وارداتــی پرداخت میکنند».

گفتنی اســت این پــروژه رؤیایی دو قرن پیش به ذهن بشــر رســید، اما تاکنون اجرا نشــده بــود و حالا اماراتیهــا میخواهنــد ایــن رؤیا را تحقــق بخشــند. در دهــه 70 میلادی، دولت عربستانســعودی هم این ایــده را مطرح کــرد، اما با توجه به تجهیزات آن زمان، امکان پــروژه جابهجایی کــوه یخی وجود نداشت. اکنون با پیشرفت امکانات و تکنولوژی، امــارات میخواهد با همــکاری یک شــرکت فرانســوی، یــک کــوه یــخ عظیــم را از قطب جنوب به ســواحل امــارات متحده عربی برســاند. قرار اســت هزاران گردشــگر از سراســر جهــان برای تماشــای لنگرانداختن کــوه یخی در ســواحل امــارات به این کشــور ســفر کنند. کوه یــخ در مدتزمان کوتاهی بعــد از ورود به ســواحل امارات بر اثر گرمای هوا، ذوب شده و آب آن در انبارهای بزرگ سیســتم تصفیه، ذخیره میشــود. شــرکت فرانســویای که قرار اســت در این پروژه با طرف اماراتی همکاری کند، در زمینــه حملونقل قطعات یخی با کشــتیهای یدککــش تخصص دارد و قطعــات غولپیکر یخی را از قارهای بــه قاره دیگر حمل میکند. این شــرکت اکنون یک قطعه یخی به طول ســه کیلومتر آماده فروش دارد؛ ضخامــت بخشــی از ایــن قطعــه یخی کــه در زیــر آب قرار دارد، 300 متــر اســت و اکنــون در دوهزارکیلومتری ســواحل شــمال قطب جنوب مستقر شده است.

ایــن قطعه باید به بنــدر فُجیره در دریــای عمــان حمــل شــود و در فاصلــه 24 کیلومتری ســاحل متوقف شده و پس از انجام مراحل تصفیــه آب، مردم امــارات متحده عربی از خنکی هوا و آب آشامیدنی بهرهمند میشــوند. گفتنی اســت امــارات متحــده عربــی یکــی از خشکترین کشورهای جهان و یکی از کمآبتریــن کشــورهای دنیا به حساب میآید. میزان بارش سالانه این کشــور، کمتر از صــد میلیمتر است. مصرف آب در امارات متحده عربی نیز دوبرابر متوســط جهانی اســت و بههمیندلیل این کشور در 25 ســال آتی در خطر خشکسالی شدید قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.