جدول2826 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- سرنگون- از بازیهای شیرین دوران کودکی ۲- غروبکردن- بچه ســگ- اتومبیل ۳- شرعیاشــاره- جادوگر ۴- پاســخ مثبت- خوششــکلنگین انگشــتر ۵- آخریــن یکرقمی- فوق- کالری متر 6- محکم و اســتوار- واحد پــول هلند- یازده 7- یــار همایــون- درگیــر- لکنت ناگهانــی زبان ۸- زمــان آغازین- ظــرف حمل مایعــات- نوعی دوخــت در خیاطــی ۹- از مصالح ســاختمانیژتــون- پهنــاور 1۰- مذکــر- پاییــن کــوه- میانه 11 – مورد عفو قرارگرفتــن- رخوت- صد مترمربع 1۲- نمایش با ســاز و آواز- تیراژ- برای بیان تأسف به کار میرود 1۳- طــول معینی از زمان- امپراتور دیوانه روم باســتان- رهبر اســتقلال هندوســتان 1۴- برج ششم فلکی- زاینده- سازمان فضانوردی آمریکا 1۵- فناوری – معشوق.

عمودی:

1- حیــران و ســرگردان- ابــزار مکانیکــی ۲- عصــاره- خــوش چهــره- از میادیــن مهم و اصلــی تهران کــه در خیابان ولیعصر قــرار دارد ۳- هیئت منصفه- ارباب- ســیاه زخم ۴- حلقاز باشــگاههای فوتبال اسپانیا- ســخن کنایهآمیز ۵- گوشهای در دســتگاه همایون- پیشی گرفتنفشــار برای راندن چیزی 6- الفبای موســیقی- از ابزار حفــاری- عموم مــردم 7- لازم و ضروریشــفاهی- ســرخاب ۸- انــدک- همســر امــام علی)ع(- آش ســنتی یزد ۹- واحــد اندازهگیری مقاومت الکتریکی- با ســلاح گرم پرتاب میشوددســر ســنتی از عصاره جوانه گندم 1۰- منســوب به آخرت- چنــد رئیس- حیوان وحشــی 11- مغز ســر- مغفرت- بــزرگ و عظیــم 1۲- کتاب شــعر ســعدی شــیرازی- جوانمرد- ضمیر متکلموحده 1۳- جویدنی اســت- پیروی کــردن- میوه صددانه یاقوت 1۴- ذکر جزئیات مطلبی- شهر جنوبی ایتالیا که بهشــت تابستانی گردشگران اســت- بندری در اوکراین 1۵- عقیــم و نازا- فیلســوف، ریاضیدان، ستارهشناس و رباعیسرای ایرانی دوره سلجوقی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.