از ساسيمانكن تا تتلو

Shargh - - صفحه اول - مازيار خسروي

در گرماگــرم انتخابــات داغ 88 انتشــار خبر دیدار «ساسان یافته» با یکي از كاندیداهاي اصلاحطلب فضاي سیاسي كشور را تحتتأثیر قرار داد. رسانهها و شخصیتهاي اصولگرا، دیدار و حمایت «ساسي مانکن» از یك نامزد انتخابات ریاستجمهوري را نشانهاي بر عدم پایبندي او به اصول و ارزشها تفســیر كردنــد. موج انتقادها تنهــا به اصولگرایان محدود نمانــد و حتي به برخي از اعضاي ستاد خودش هم رســید. احمد زیدآبادي، روزنامهنــگار اصلاحطلــب اما به دفــاع از این اقدام پرداخت. او نوشت: «مگر ساسی مانکن انسان نیست؟ مگر او ایرانی نیســت؟ مگر او نباید رأی دهد؟ مگر او حق دیدار با یک كاندیدای ریاستجمهوری را ندارد؟ مگر ساســی مانکن شهروند این كشور نیست؟ آیا یک كاندیدای ریاســتجمهوری برای دیدار با شهروندان بایــد آنها را گزینش كنــد؟ چرا ساســی مانکن نباید دیداری با یک كاندیدای ریاستجمهوری داشته باشد و چرا یک كاندیدا باید از روبهروشــدن با شــهروندی مثل او بهراسد...» چند ماه بعد شایعه دستگیري این خواننده موسیقي منتشر شد. همان زمان سردار رادان، جانشــین فرمانده وقت نیروی انتظامــی، در رابطه با دستگیری ساسی مانکن گفت: «پلیس كسی مانند این فرد را كه به اصطلاح به دنبال ناهنجاری باشد، حتما در زمره دســتگیریهای خود قرار میدهد». هشــت سال بعد، به نظر ميرسد محیط سیاسي و اجتماعي ایران دچار یك دگردیسي عظیم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.