جلوه عملی «به عقب باز نمیگرديم»

Shargh - - صفحه اول - علی شکوریراد دبيرکل حزب اتحاد ملت

حقیقــت این اســت كــه نمیتــوان درباره مشاركت گســترده مردم ابراز شــگفتی نکرد. به دلیــل اینکه مردم فراتــر از آنچه قابل پیشبینی بود، به صندوقها رأی روي آوردند و در ســاعات ابتدایــی صبح صفهــای رأیدهنــدگان مقابل صندوقها تشــکیل شــد و تــا لحظــه نگارش این یادداشــت ادامــه دارد. در روزهای گذشــته علائمــی از این رویکــرد مــردم را در اجتماعات مختلف در سراســر كشور و شبکههای اجتماعی ميدیدیم اما میتوانم بگویم سونامی رأی، فراتر از پیشبینیها بود. هرچه میزان مشــاركت بالاتر بــرود، احتمالا نتیجه رأی به نفــع آقای روحانی رقم خواهد خورد. كارآمدی و شایســتگی افراد، مسئولیتپذیری مســئولان، پاسخگویی به مردم، نبود تبعیض، رعایت حقوق برابر، محرمدانســتن مردم، شــفافیت در امور، فراهمكــردن زمینهای مناســب برای نظارت مردم و دسترســی راحت مردم به اطلاعات از خواســتههای اساسی مردم اســت و دولت روحانی تلاش كرده است به این خواستهها جامه عمل بپوشاند. امیدواریم روندی كه در دولت اول روحانی آغاز شــد، تقویت شود و در همه حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... خود را نشــان دهد؛ چراكــه واقعا این مردم شایسته تکریم و رفاه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.