شگفتیآفرينی مردم شايسته تحسين و سپاس

Shargh - - صفحه اول - سيدحسين مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران

انتخابات، روز گذشــته به شــکل معناداری با حضــور پیشبینیناپذیر اقشــار مختلف جامعه برگــزار شــد. در یــک كلام، مردم كشــور را بیمه و فعــالان سیاســی، نخبگان و گروههــای مرجع را شــرمنده كردنــد. در روزهــای گذشــته، قریب بــه اكثریــت چهرههــای سیاســی اصلاحطلب، هنرمنــدان، فرهنگیــان، دانشــجویان، چهرههای مذهبــی و... از اهمیت تکتک آرا ســخن گفتند و تأكید كردند در كنار مردم در صحنه حضور خواهند داشت. پیشبینی میشود بالای 37 میلیون واجد شــرایط، آرای خود را به صندوقها بریزند. به نظر من شــفافیت رقابتهــا عامل حضور مــردم در صحنه بود. در واقع نقطــه ابهامی برای مردم در رقابتهای سیاسی باقی نماند. بههرحال رقابتها، رقابتهای معنادار واقعی و تعیینكنندهای بود و مردم دقیقا متوجه شدند دو جریان رقیب هركدام چه بسته سیاســتیاي دارند و چگونه میخواهند كشور را جلو ببرند. این شفافیت رقابت، مردم را به صحنه كشــاند. فراموش نکنیم مردم ایران نسبت به وعدههای غیرواقعــی و عوامفریبانه، مارگزیده بودند و تجربه هشــت ســال قبل از این دولت را داشتند. باید اذعان كرد آگاهی مردم خیلی افزایش پیدا كرده و نظام اطلاعرســانی مدرن جای خود را باز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.