سرنوشت کشور در دست آحاد مردم است

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت آیــتالله خامنــهای، مقــام معظم رهبــری، در اولین دقایــق آغــاز رأیگیــری دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.