لاريجاني: حضور مردم را غبار آلود نكنيد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: اطلاعیه صادر كردند؛ مدعي تخلفات گســترده بهویژه در مناطق محروم بودنــد. مهمترین اعتراضشان هم به «توزیع ناعادلانه یا نبود تعرفه در برخی روستاها بود. مدعي بودند دولت عمدا در ارسال تعرفه بیشتر به روستاها تعلل كرده است!...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.