حمله به سند 2030، حمله به روحاني نيست به تربيت اسلامي است

Shargh - - سیاست - داوود حشمتي . روزنامهنگار

منتقدان دولت روحاني درباره سند 2030 در هفته گذشته در تمام شهرستانها مشغول تخريب هستند. آنها در روستاها تكثير ميكنند كه دولت با اين سند قصد آموزش جنســي را به كــودكان دارد. خدا رحمت كند آيتالله بهشتي را كه سالها پيش به اين مسئله پاسخ داده بــود به طوري كه انگار بــراي امروز ما حرف زده است. تخريب اصولگرايان نشان ميدهد نهتنها اصل ســند را نخواندهاند بلكه با انديشههاي تئوريسينهاي انقلاب حداقل آشنايي را هم ندارند. بررسي سند نشان ميدهد در هيچكجای ســند ۵۱ صفحهای آموزشــی 2030 حتــی يک كلمــه هــم از «همجنســگرايان» نوشته نشــده؛ يعنی مخالفان دولت نمیتوانند حتی يک بند اين ســند را پيدا كنند كه به صورت مســتقيم يا غيرمســتقيم به موضوع «همجســنگرايان» اشاره كرده باشــد.در بند ۶3 اين ســند از آموزش جنســی «‪sexuality education‬ » ســخن گفتــه شــده كه به صورت كلی شامل تعاريفی چون آميزش جنسی، سن مجاز باروری، بهداشت باروری، حقوق باروری، شيوهها و ابزارهــای پيشــگيری، پرهيز جنســی، بيماریهای جنســی، آزار جنســی و مصاديق آن و مواردی از اين دســت اســت.اما مگر اين موارد براي ما ناشــناخته اســت و آموزش در اين زمينه براي «مسلمان متدين» ايراد اســت؟ تفكري كه آموزش اين مسائل را مذموم ميشــمارد تفكر «كاتوليكي» است. براي پاسخ به اين تخريبها فقط كافي اســت نگاهي به انديشــههاي دكتر بهشــتي بيندازيم تا ببينيم برخــي تا چه اندازه با نگاه بزرگان انقلاب ناآشــنا هســتند. بيدليل نبود كه روحاني در همايــش آزادي گفت: «به مردم و رهبري عزيــز اطمينان ميدهيــم كه در چارچــوب قوانين و آموزههاي اســلامي اين ســند اجرا ميشــود ». شهيد بهشتي درباره آموزش جنسي به كودكان ميگويد: در يك محفل علمی و تصميمگيرى، اين مســئله كه هر چند وقت يك بار مســئله روز میشــود، مطرح شد و كارشناســان به اصطلاح مطالعه كرده مسافرت كرده دنيــا ديده، به قول و به خيال خودشــان، در اين زمينه داد ســخن میدادند. به آنها گفتم منظورتان از طرح اين مسئله چيست؟ اگر منظورتان اين است كه بچهها در اولين فرصــت و زمانی كه توانايی دارند، اندامهاى جنسی را بشناســند، نقش اندامها را بدانند، ترشحات اندامها را بدانند، خوب، اين مسئله براى بچه مسلمان مسئله تازهاى نيست. شما میدانيد كه هميشه همين بچه مسلمان را با رساله عمليه آشنا میكردند. سعي میشود قبل از اينكه پسر دچار احتلام بشود به او گفته شود كه به شكلی از اشكال، ممكن است جنُب بشود و وظيفهاش هم غسلكردن است. سعی میكردند به دخترخانمها، قبل از اينكه به 9 ســالگی تمام برسند و احتمالا خودشــان با مســئله عادت ماهانه روبهرو بشوند، به شــكلی از اشــكال بفهمانند كه اگر چنين چيزى ديدى وحشــت نكن. به هر حال، به آنها گفتم اين حرفها براى بچه مسلمانها نيست. اين حرفها براى بچههاى مســيحی است.شما شــنيدهايد كه در عالم كاتوليكها، آن هم در ميان مسيحيان كاتوليك در دوران گذشته، اصلا نام اندامهاى جنسی را در حضور بچهها به هر شكل بردن گناه تلقی میشد. خوب، در اسلام چنين چيزى نيســت. مگر نه اين بوده است كه اين رسالهها براى خواندن همين بچهها و بزرگها، كه به بچهها ياد بدهند، نوشته شده؟ مگر نه اين است كه آقايان اهلِ علم مسئلهگو در هر محلی سعی میكردند با هر شكلی مسائل اين مطلب را به جوانها بفهمانند؟ بنابراين، من فكر میكنم كه طرح اين مسئله به شكل خيلــی روباز و متين با كودك هيچ اشــكالی ندارد. هر قدر او را بيشتر در برابر اين معماى ندانسته قرار بدهيم يك ظلم به او كرده ايم. )دكتر بهشتي، نقش آزادي در تربيت كودكان، صفحه 24 و 2۵ )

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.