«مشارکت گسترده مردم ایران» در تویيت خبرنگاران خارجی

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

برخی خبرنــگاران يا نمايندگان رســانههای خارجــی مســتقر در ايران و آنهايی كه برای پوشــش خبری انتخابات رياســتجمهوری و شوراهای شهر و روســتا به ايران سفر كردهاند، در صفحات توييتر خود، اظهاراتی داشــتند كه حاكی از شور و شعور و عظمت مــردم ايران به عنــوان برندگان اصلی ايــن انتخابات است.بســياری از اين نمايندگان رســانههای خارجی، با انتشــار فيلم و تصاوير از نخستين ساعات رأیگيری در اين انتخابات و حضور شــخصيتهای مهم كشور در شــعب اخذ رأی و همچنين حضور گسترده مردم، اظهــارات كوتاهــی نيــز در صفحات توييتــری خود داشتند.

خبرنگار نیویورکتایمز:طولانیترین صف را در 15 سال حضور در ایران دیدهام

«تومــاس اردبرينــک»، خبرنــگار نيويورکتايمز در تهــران در صفحــه توييتر خود با اشــاره به ادامه برگزاری انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوری ايــران و تجمع مردم در حســينيه ارشــاد، نوشــت: امروز در حسينيه ارشــاد، طولانیترين صف )مردم( را در ۱۵ ســال حضورم در تهران ديــدم.او در توييت ديگری نوشــت: احتمالا افراد بيشتری برای رأیدادن در بعدازظهر )در شــعب اخذ رأی( حضور يابند و در مجموع انتظار میرود آمار مشــاركت بالايی به ثبت برسد.

خبرنگار فرانــس 24:اخبار انتخابــات ایران به 3 زبان پوشش داده میشود

«صنم شــنتايی»، خبرنگار فرانس 24 نيز با انتشار عكسی از تيم خبرنگاران اين شبكه در صفحه توييتر نوشت اين تيم به سه زبان فرانسه، عربی و انگليسی اخبــار مرتبط بــا انتخابــات ايران 20۱7 را پوشــش میدهند.او در توييتی با اشاره به اينكه رأیدهندگان ايرانی رنگارنگ هستند، نوشت: «يكی از رأیدهندگان زن بــه من گفــت به ايران آمــده تا به خاطــر آينده جوانان رأی دهد».

خبرنگار AFP: مردم زیادی در صف رأی هستند

علی نوريان، خبرنگار AFP، در يكی از توييتهای خود نوشــت: صــف عظيمــی از رأیدهنــدگان در حسينيه ارشاد منتظر رأیدادن هستند، وی اين توييت خود را با فيلمــی در اين زمينه همراه كرد. نوريان در توييــت ديگری از رأیدادن كارگــردان ايرانی و برنده جايزه اسكار، اصغر فرهادی و ديگر ايرانيان در «كن» فرانسه خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.