از ساسيمانكن تا تتلو

Shargh - - سیاست -

حالا سيدابراهيم رئيسي، متولي آستان قدس و نامزد مورد اجمــاع اصولگرايان، با «اميرحســين مقصودلو» ديــدار ميكند و اكنون اين «تتلو» اســت كه انگشــت جوهري هوادارانــش را به همراه برگــه رأي منقوش بــه نام رئيســي در شــبكههاي اجتماعي به اشــتراك ميگــذارد. صرفنظــر از اينكــه نتيجــه انتخابات روز جمعه چه باشد و چه كســي به عنوان منتخب ملت، سكان رياســتجمهوري را به دست بگيرد اين نكتهاي اســت كه بهسادگي نميتوان از كنار آن گذشت. ممكن اســت برخي در پي اين باشند كه اين رخداد را به عنوان نقطهاي منفي در كارنامه رئيســي تلقــي كرده و از اين منظر به نقدهــاي جاري در مورد عملكــرد انتخاباتي نامــزد اصولگرايان دامن بزننــد. از منظر اصلاحطلبانه اما، ايــن بخش از آنچه در روزهــاي منتهي به جمعه رأيگيري، در ســتاد رئيســي رخ داد، نه تنها نبايد مورد نقد و نكوهش قرار بگيرد بلكه شايســته تقدير اســت. آغوش گشــاده آقاي رئيســي و حاميانش به روي تتلو، نشانهاي اســت گويا از تعميق گفتمان اصلاحات حتي در ميــان رقيبان و منتقدان آن. و مگر نه اين اســت كه دموكراسي را نميتوان تنها به حكومت اكثريت تقليل داد؟ دموكراسي يعني حكومت اكثريت، در كنار رعايت حقوق اقليت. تتلو بيشك به عنوان يك شهروند ايراني از حقوقي برابر با ســاير شــهروندان برخوردار اســت، همانگونه كه ساسي مانكن. گلهاي اگر باشد اين است كه اصولگرايان اين را هشت سال ديرتر فهميدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.