ایرا گ نزایراشنانتخا«شر بباتراییقا » ا یزمرشاارکنت ای برانهیاپن اخ ارجا خزاکشورستند

Shargh - - سیاست -

پکن، توکیو، گتنبرگ، نیوزیلند و خیلی دیگر از نقاط جهان عرصــه رأیدادن ایرانیانــی بود که باید تکلیف آینده سیاســی کشورشــان را از فرسنگها راه دور رقم میزدند. اغلب بــرای رأیدادن آمده بودند و درعینحــال برخی نیز مدافع تحریــم انتخابات در ایراناند. آنها با پلاکاردها و شــعارهایی جلوی ردیف طولانی رأیدهندگان ایستاده بودند و علیه حضور در انتخابات ایران شعار میدادند.

دراینحال بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، تأکید دارد که «ایرانیان خارج از کشور استقبال گســتردهای از انتخابات ریاســتجمهوری داشتهاند. اســتقبال هموطنان در خارج از کشور بهویژه جوانان، نسلدومیها و دانشــجویان از انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری بسیار گسترده، مثبت و فراگیر بوده است».

همچنیــن ایرنا خبــر داده کــه تعــداد قلیلی از مخالفان جمهوری اسلامی روز جمعه عصبانیت خود را از حضور گسترده و پرشــور ایرانیان مقیم انگلیس در انتخابات ریاستجمهوری، با پرتاب رنگ به سمت شعبه محل اخذ رأی ایرانیان در ساختمان کنسولگری ایران در لندن به نمایش گذاشتند.این افراد در ابتدا با استفاده از بلندگو تلاش داشتند که نظر انبوه ایرانیانی را که برای دادن رأی به محل کنسولگری آمده بودند و نیــز خبرنــگاران حاضــر در محل را به خودشــان جلــب کنند.افراد یادشــده در تکمیل خشــم خود از حضور پرشور و کمســابقه ایرانیان مقیم انگلیس در انتخابات، به ســمت ساختمان کنســولی رنگ و گچ پرتاب کردند.اگرچه این مســئله منجر به دســتگیری ایــن افراد به دلیــل نقض قوانین حفاظــت از اماکن دیپلماتیــک از ســوی پلیس حاضر در صحنه نشــد؛ اما باعث شــد شمار درخورتوجهی از نیروهای پلیس لندن در مقابل کنسولگری صف بکشند.ایرانیانی که با شوق و اشــتیاق برای دادن رأی به محل آمده بودند، کمترین وقعی به این همه ســروصدا و عصبانیت کور مخالفــان ننهادند.مجموعا ۱۲ صندوق در ۱۱ شــعبه رأی در کشور انگلســتان مستقر شده که از این تعداد شــش صندوق در پنج شعبه در مناطق مختلف شهر لندن )شــامل دو صندوق در محل بخش کنســولی ســفارت( و شــش صندوق دیگر در شــهرهای دیگر انگلیس شامل منچستر، بیرمنگام، نیوکاسل، گلاسکو، لیدز و کاردیف مستقر شدهاند.آن سوی جهان، فرایند اخذ رأی ایرانیــان مقیم و گردشــگران ایرانی حاضر در کوبا از کشــورهای همجــوار، کانــادا و آمریکا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران از ساعت هشــت صبح به وقت محلی )۱۶:۳۰ به وقت تهران( در شعبه مستقر در سفارت جمهوری اســلامی ایران در هاوانا آغاز شــد. سفارت جمهوری اســلامی ایــران در هاوانا بــا صدور اطلاعیــهای، با اشــاره به توریستیبودن کوبا و حضور جمع کثیری از ایرانیان مقیم کشورهای همجوار که امکان رأیگیری در آن کشــورها به دلایل مختلف فراهم نیســت و در روز برگــزاری انتخابات در کوبا حضــور دارند، از آنها دعــوت کرد تــا با حضــور در محل ســفارت، در این حماسه ملی شرکت کنند.دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری ایــران در کییف، پایتخت کشــور اروپایــی اوکراین، نیز بــا حضور مســئولان و ایرانیان واجد شرایط رأیدادن آغاز شد. در این رأیگیری که با حضور محمد بهشتیمنفرد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین و مســئولان نهادهــای ایرانی مقیم، آغاز شد، نخستین آرا به صندوق انداخته شد.ایرانیان برای رأیدادن در این صندوق که از ساعت ۹ به وقت محلی )اختلاف ســاعت با ایران منفــی یک( کار آن آغاز شده و تا ســاعت ۱۷ ادامه دارد، باید به سفارت جمهوری اســلامی ایران به نشــانی خیابــان کروگلو اونیورسیتتسکا - شماره ۱۲ مراجعه کنند.از حدود دو هفته پیش اطلاعرسانی به ایرانیان مقیم برای شرکت فراگیر در انتخابات ریاســتجمهوری از طریق پایگاه اطلاعرســانی ســفارت و نهادهای ایرانی و همچنین فضــای مجازی صــورت گرفته اســت.بنا بــه اعلام حســن قشــقاوی، رئیس هیئت نظارت بــر انتخابات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری در خــارج از کشــور، همزمان با رأیگیری در ایران، در ۱۰۳ کشور و ۲۷۹ شــعبه نیز برای اخذ رأی از ایرانیان مقیم خارج اقــدام میشــود.معاون وزیر امــور خارجه همچنین اعلام کرده اســت که براســاس تازهتریــن اطلاعات قطعیشــده در ۱۳۲ نمایندگی شــامل سفارتخانهها و سرکنســولگری انتخابات برگزار میشود و براساس پروندههــای تشکیلشــده کنســولی، ۲.5 میلیــون هموطــن در خارج حائز شــرایط رأیدادن هســتند که البته آمار دقیقی نیســت و همیشــه آمار شناوری داریم.مهدی سنایی، ســفیر ایران در روسیه، نیز تأکید کرده که «انتخابات جشــن همبستگی ایرانیان است. تمهیدات ویژهای تدارک دیده شده تا هموطنان مقیم به رأیدادن تشویق شوند و به بهترین نحو و بیشترین شــمار شــرکت کنند کــه دربرگیرنده اطلاعرســانی فراگیر و اســتقرار صندوق در سه شــهر دیگر روسیه اســت. با توجه به افزایش شمار دانشجویان و تجار ایرانی در روســیه و همچنین تمهیــدات تدارکیافته، پیشبینی میشــود استقبال گســتردهتری نسبت به دورههای قبــل از انتخابات صورت گیرد».براســاس برنامهریــزی صورتگرفتــه، صنــدوق شــماره یک در مجتمــع آموزشــی پیام امام )ره( شــهر مســکو، پایتخــت روســیه، وابســته بــه ســفارت جمهوری اســلامی در خیابان نوواتروف، شــماره ‪/۱۱ 4‬ مســتقر شــده اســت.ایرانیان مقیم در مناطق ساحلی دریای خزر روســیه میتوانند رأی خود را برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری به صندوق مستقر در سرکنســولگری جمهوری اســلامی ایران در شهر آســتراخان به نشــانی خیابان آدمیرا لتیسکایا، پلاک ۳ بیندازند.همچنیــن یک صندوق در سرکنســولگری جمهــوری اســلامی ایران در شــهر قــازان، پایتخت جمهوری تاتارســتان فدراســیون روســیه به نشانی خیابان اسپارتاکوس کایا ۶ - ســاختمان سووار پلازا، قرار دارد .«حســن شــاهبیگ »، معاون سفیر کشورمان در چیــن روز جمعه با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا یادآور شــد دلیل اتخاذ این تصمیم اســتقبال پرشور مردم برای شــرکت در انتخابات بود تــا همه بتوانند در این رویداد مهم سیاسی مشارکت داشته باشند.به گفته او «ایرانیان مقیم چین از ســاعت هشــت صبح به وقت محلی )4:۳۰ دقیقــه صبح به وقت تهران( به پای صندوقهای رأی مستقر در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و سرکنســولگری کشورمان در شهر گوانگجو و شانگهای رفتند، اما به دلیل استقبال بیش از حد مردم، زمان رأیگیری تا ساعت ۱۹ امشب به وقت محلی تمدید شــد» .معاون سفیر کشورمان در چین همچنین از ایرانیان مقیم در چین خواســت تا براســاس زمانبندی اعلامشــده، خود را به محل اخذ رأی رســانده و آرای خود را به صندوق بیندازند. شــاهبیگ درخصوص منطقه هنگکنگ نیز گفت این منطقه طبق زمانبندی اعلامشده رأس ساعت ۱8 به وقت محلی کار رأیگیری را به پایان خواهد رســاند. پیشتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کرهجنوبی نیــز اعلام کرده بــود زمان برگــزاری انتخابات در این کشور دو ساعت تمدید شده اســت.ایرانیان مقیم در کشــورهای شــرق آســیا از جمله چین، کرهجنوبی و ژاپن به دلیل اختلاف ساعت، امروز بین سه الي چهار ساعتونیم زودتر از آغاز ساعت اخذ رأی در ایران پای صندوقهای رأی رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.