واكنش جهانگیری به ادامه دروغپردازی درباره سند ۲۰۳۰

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی دولت:

در پی نشــر گسترده مطالب کذب، شــرمآور و هنجارشکنانه درخصوص ســند ۲۰۳۰ در شــب منتهی به انتخابات، اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری بیانیهای را به شرح ذیل صادر کرد:«متاسفانه به بهانه «چارچوب اقدام آمــوزش ۲۰۳۰» یونســکو عدهای شــایعات گســترده و بهشــدت نادرستی را در ســطح جامعه متدین و غیرتمند کشــور گسترش دادهاند که تبعات و مخاطرات غیرقابلجبرانی را برای نظام و ســرمایه اجتماعی کشور در پی خواهد داشت.به دنبال بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۷ اردیبهشــت ۱۳۹۶، ریاستجمهور به وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقــات و فناوری و امور خارجه مأموریت داد که گزارش جامعی از سیر موضوع ارائه نماینــد. این گزارش به محضــر مقام معظم رهبری تقدیم شــد و اینک لازم میدانم بــرای جلوگیری از ادامه شــایعات مسموم و اقدامات مخرب که بر پایه اطلاعــات مجعول و غلط اســتوار اســت به آگاهی ملت شــریف ایــران برســانم که «چارچــوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» یونســکو نهتنها توســط ایران بلکه توسط هیچ کشــوری امضا نشده و در متن آن بر این اصل که اجرای آن نبایســتی به اولویتها، ارزشها و سیاستهای کشورها خدشــهای وارد کند تصریح شده اســت. علاوه بر آن، اعلام شــرط و تحفظ وزیر وقت آمــوزش و پرورش مبنی بــر اینکه «جمهوری اســلامی ایــران خــود را متعهد بــه بخشهایی از «چارچــوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که به هر شــکلی در تعارض با مقــررات و اولویتهای ملی، باورهای دینــی و ارزشهــای فرهنگی و اعتقــادات جامعه ایرانی تفســیر و تعبیر شــوند، نمیداند»، در اســناد یونسکو ثبت شــده اســت. بنا بر این طرح شایعات مخرب نادرســت و متهمســاختن دولت دراینباره جز با اهداف سیاســی و تخریــب دولت قابل توجیه نیست.تاکنون هیچ کتاب، جزوه و یا مطلب آموزشی در زمینههایــی کــه کمترین تعارضی بــا آموزههای اســلامی یا دیدگاهها و مقررات جمهوری اســلامی ایران داشته باشد در نظام آموزشی کشور وارد نشده اســت و هرگز نخواهد شد. مطالب هنجارشکنانهای که متأســفانه در فضای مجازی و در برخی تبلیغات توزیع گردیده نهتنها وارد نظام آموزشی کشور نشده بلکه حتی هیچگاه در کشور اجازه نشر نیز نیافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.