ادعای کذب درباره مطالبات شهرداری از دولت

Shargh - - اقتصاد -

مرکز روابطعمومی و اطاعرسانی وزارت امور اقتصــادی و دارایی به ادعــای غیرواقعی یکی از خبرگزاریهای کشــور درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت واکنش نشان داد.

به گــزارش روابطعمومــی وزارت دارایی، به منظور تنویر افکار عمومی موارد ذیل درخصوص مطالبات اعامشــده از ســوی شــهرداری تهران اعام میشود:

1- در گزارش مورد اســتناد شــهرداری تهران بــرای ادعای طلــب از دولت، گــزارش مطالبات شــهرداری تهران از دولت بنابر اذعان مؤسســه تهیهکننــده، هیچگونه حسابرســی و یا بررســی اجمالی هم صورت نگرفته است.

در بند پایانی گزارش مذکور عنوان شده است این مؤسســه نیز درباره مطالبات شهرداری تهران از دولــت بــه تاریــخ شــهریور 1394 اظهار نظر نمیکنــد و نباید از گزارش برای ارائه به ســایرین استفاده شود که با وجود این موضوع بخشهایی از این گزارش منتشر شده است.

2- عمــده مطالبــات اعامشــده از ســوی شــهرداری تهران، شامل مواردی است که دولت تکلیف قانونی برای پرداخت آنها نداشته و صرفا در صورت تصویب اعتبار لازم، در بودجه ســالانه و تأمیــن و تخصیــص منابع، قابلیــت پرداخت داشته است، در ضمن شامل موارد و موضوعات متفاوتی است که تاریخ ایجاد آنها از سال 1385 تا سال 1394 است؛ نظیر موضوع یک میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی.

3- گــزارش فوقالذکــر مــورخ 1394/12/8 شــورای اســامی شــهر تهــران، بــه وزارت اموراقتصادی و دارایی ارســال شــده اســت که نتیجــه بررســی در نامــه مــورخ 1/7/1395 به شــورای مذکور اعام شــده است و شــهرداری تهران، فرصت کافی برای ارسال اطاعات دقیقتر و اخذ تأییدیه لازم را داشته که اقدام نکرده است.

4- در نامه ارســالی به شــورای اسامی شهر تهــران، بــر لزوم بررســی لازم و کافــی در مورد مســائلی چون ماهیت دســتگاه اجرائی بدهکار )دولتــی و یــا غیردولتیبودن( و منشــأ و مبنای قانونی ارقام اعامی تأکید شــده است. به عنوان مثال مطالبات شــهرداری تهران از سازمان تأمین اجتماعــی و بانــک تجــارت در قالب ســرفصل ســایر مطالبات از دولت طبقهبندی شــده است؛ درحالیکه سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی میشــود و بانــک تجارت نیز در زمره بانکهای خصوصی است.

5- براســاس آییننامه اجرائی ماده )1( قانون رفع موانع تولیــد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، بدهیها و مطالبات دولت پــس از تأیید ســازمان حسابرســی قطعی تلقی میشود که تا تاریخ تهیه این گزارش، تأییدیه یادشــده از ســوی شهرداری تهران ارائه نشده است.

6- شــهرداری تهران نیز به عنــوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف اســت براساس برنامه زمانبنــدی و ترتیبــات مقــرر در بخشنامههای ایــن وزارتخانــه گــزارش بدهیهــا و مطالبات خــود را از کلیــه اشــخاص از جملــه دولت و شــرکتهای دولتــی در مقاطع ســهماهه اعام کنــد که تاکنــون و برخاف ســایر دســتگاههای اجرائی، هیچگونه گزارشــی را بر اساس ترتیبات مقــرر در بخشنامههــای موضــوع آییننامــه فوقالذکر ارسال نکرده است و تا به حال، حاضر بــه شفافســازی وضعیت مجموعــه مطالبات و بدهیهــای خود بــه عنوان یکــی از نهادهای عمومی نشده اســت. اضافه میکند تعداد قابل توجهی از شهرداریها و سایر نهادهای عمومی، نظیر سازمان تأمین اجتماعی بدهی خود را اعام کردهاند.

7- اعتبــارات بودجــه عمومــی، متعلق به عموم کشــور و بیتالمال کشــور است و تأمین و پرداخت اعتبارات در وجه دســتگاههای اجرائی، از هر محلــی، از جمله صکوک اجاره، به موجب قانون و با طی مراحل قانونی قابل انجام اســت و آنچه از شــهرداری تهران خواسته شده است، همان اســت که ســایر واحدهای عمومی مشابه نیز مکلف به انجام آن هستند؛ بنابراین شهرداری تهران نباید خود را تافته جدا بافته تلقی کند.

8- برخــاف ادعــای برنامــه نداشــتن برای تسویه بدهی شــهرداری تهران و ســایر نهادها، وزارت اموراقتصادی و دارایی در ســال گذشــته و براســاس قانون بودجه، دوهــزارو 500 میلیارد تومان اســناد خزانــه صرفا برای تســویه بدهی دولت به شــهرداریهای سراســر کشور منتشر و در اختیار اســتانهای مختلف برای تخصیص به شهرداریها قرار داده است.

عاوه بر این بیش از 9هزارو 800 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیهای دولت با مطالبات دولت صادر شــده است که اتفاقا عمده آن صرف نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

شــهرداری تهران بهتر است به جای تشویش اذهان عمومــی، با تجهیز بخش مالــی و ایجاد شفافیت در امور مالی خود، مانند سایر اشخاص حقیقــی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ســایر نهادهــای عمومی، از ظرفیتهــای قانونی برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.