خبر

Shargh - - اقتصاد -

امضــای تفاهمنامه همکاری بین راه آهن آلمان و راهآهن شــرقی بنیاد ایرنا:

مدیرعامل شرکت راهآهن شرقی بنیاد وابسته به بنیاد مستضعفان از امضای یادداشــت تفاهم همکاریهای فنی و مالی بین این شــرکت و شــرکت راهآهن آلمــان در حاشــیه پنجمین نمایشــگاه بینالمللی حملونقل ریلی خبر داد. علیرضا شــیخطاهری افزود: پیش از این یک قرارداد بین شــرکت دولتی راهآهن آلمان و شرکت راهآهن شرقی بنیاد برای ارتقای کیفیت خدمات ناوگان ریلی این شــرکت منعقد شده بود و چــون آلمانیها از این قرارداد رضایت داشــتند، پیشــنهاد کردند این یادداشــت تفاهم همکاریهای فنی و مالی در حوزه ریلی را با بنریل امضا کنند و امروز شــاهد انعقاد این یادداشت تفاهم بودیم. او افزود: طبق این قرارداد شــرکت راهآهن دولتی آلمان در زمینه مســائل فنی، مالی و زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای ریلی به ما مشاوره میدهد و بنریل بهعنوان یک شــرکت ریلــی از همکاریهــای راهآهن آلمان استفاده خواهد کرد. شیخطاهری با اشاره به اهمیت همکاریهای این شــرکت با شــرکتهای ریلی معتبر جهان اظهار کرد: نوسازی ناوگان ریلی بنریل همواره در دســتور کار ما قرار دارد و اکنون عمر متوســط واگنهای مسافری این شرکت به حدود 11 سال رسیده است.

خدمات ارسال پیامک انبوه طبق روال گذشته انجام میگیرد

ایرنا: رئیس مرکز روابطعمومــی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات تأکیــد کرد: تصمیم دولت مبنی بر منع ارســال پیامــک انبوه تبلیغات انتخاباتــی بــوده اســت و هیــچ ارتباطی با ارســال پیامک از ســوی شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات پیامــک انبــوه به مؤسســات و مشتریانشــان ندارد. محمدرضا فرنقیزاد گفت: براساس قانون انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع اســت و تصمیم گرفتهشــده در وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات نیز ارســالنکردن پیامکهای انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده و ارسال پیامک از سوی مردم بههیچوجه مختل نشده است. او افزود: مسدودکردن پیامکهای انبوه تبلیغاتی در تمام انتخابات انجام میشــده اســت و مبتنی بر تصمیم وزارت ارتباطــات و دولت نیســت، کمااینکه روز گذشــته قبل از اعام وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات انجام شده است.

خرید هواپیمای «میتسوبیشی» فعلا منتفی است ایسنا:

قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل اعام کرد فعا خرید هواپیماهای شرکت میتسوبیشــی ژاپن متوقف شده و برنامهای برای آن وجود ندارد. اصغر فخریهکاشــان با بیــان این مطلب اظهار کرد: در ماههای گذشــته بسیاری از شــرکتهای ایرانی مذاکرات خود را با شرکتهای هواپیماســازی بینالمللی آغاز کردند که نهاییشدن قراردادهــای خرید هواپیما از ســوی ایرانایر با شــرکتهای ایرباس بویینگ حاصل این مذاکرات است، همچنین در کنار آن شرکت آسمان توانســته مذاکرات انجام دهد. به گفته قائممقام وزیر راه و شهرسازی هرچند هنوز مذاکــرات دیگر ایرلاینها برای خریــد هواپیما به نتیجه نرســیده؛ اما شــرایط برای رســیدن به توافق نهایی همچنان بررسی میشود و امیدواریهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.