6 مطالبه اساسی از رئیسجمهور

Shargh - - اقتصاد - وحید شقاقیشهری اقتصاددان

شــاید پیش از آنکه کابینه دولت دوازدهم ســر کار بیاید، پرداختن به الزامهایی که باید در چهار ســال آینده به آنها توجه شــود، ضروری باشــد. به شکلی خاصه شــش محوری که در پی میآید، به گمان من مهمترین الزامهایی است که باید به آنها پرداخته شود. الف( توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط. پ( استقرار اقتصاد دانشپایه و تغییر ریل اقتصاد. چ( اصاح نظام بانکی و نظام مالی. ژ( تأکید مؤکد بر محیط زیســت، آلودگی هوا و اتمام سفرههای زیرزمینی آب. گ( سروساماندادن به صندوقهای بازنشستگی. و( اصاح طرح هدفمندی یارانهها. اگر بهشــکلی خاصــه بخواهیم به ایــن محورها بپردازیــم باید گفت، توســعه کســبوکارهای کوچک میتواند در راســتای نیاز کشــور برای ایجاد حداقل یک میلیون شــغل نقشــی مهم بازی کند. اکنون مهمترین معضل اقتصــاد ایران، رکود اســت؛ از رهگذر پرداختن به ایجــاد بنگاههای کوچک و متوســط، نهتنها معضل بیکاری حل خواهد شــد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا میکند و رکود در مســیر بهبود میافتد. میدانیم در فرصت محدود چهارساله دولت نمیتواند از مســیر بنگاههای بزرگ میزان شغلهای مورد نیاز به شغل کشــور را تأمین کند؛ چون زمان رســیدن اینها به نتیجه بســیار طولانی است. موضوع دوم نشان میدهد ایران اکنون چهارمیلیونو ‪8 00‬هزار دانشــجو دارد و هر ســال حدود یک میلیون نفر فارغالتحصیل میشــوند. اینها نمیتوانند وارد بازار کار اقتصاد ســنتی ایران شوند. بهرهوری این اقتصاد نازل اســت، باید و باید با یک تغییر نگرش صحیح، بســترها، الزامها، ساختارها و قوانین به ســوی اقتصاد دانشپایه چرخش داشته باشد. اگر ایران نتواند از تنگنای اصاح نظام بانکی خارج شود، نمیتواند اقتصادش را ســرپا کند؛ هزارو200 هــزار میلیارد تومان نقدینگی کشــور کــه 90 درصــد آن در بانکها متمرکز است و حدود 40 تا 50 درصدش در بخشهای مختلف بلوکه شــده است، نشــان میدهد اگر فکری به حال آن نشــود، نمیتوانیم اقتصاد را ســرپا کنیــم. بحران آب و محیط زیست در پنج سال آینده بزرگترین معضل را برای توسعه روستایی و توســعه بخش کشاورزی ایران پدید خواهد آورد. دقت کنید در کشوری مانند آمریکا حفاظت از منابع آبی به دســت وزارت دفاع این کشــور اســت. اهمیــت آب را از همین رهگذر میتوان دریافت. تجربه صندوقهای بازنشســتگی هم نشــان میدهد که اینها متأسفانه به حیاطخلوت سیاسی دولتها تبدیل شدهاند. مدیریت ناکارآمد، نداشتن نگرش کان به نظام اداری و... باعث شده تا بیش از 70 درصد منابع صندوقها از سوی دولتها اداره شود. این موضوع بهزودی باعث میشود هزینه کان دادن حقوق کارمندان بازنشسته، روی دوش دولت بیفتد؛ از همینرو باید فکری به حال اینها شود. در غیراینصورت آنها بهآسانی ضربههایي جدی به دولت خواهند زد. آخرین موضوع هم اصاح شــیوه پرداخت یارانههای نقدی است. اینها سالی 42 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت را میبلعند؛ درحالیکه در دو یا سه سال گذشته پرداخت دولت برای بودجه عمرانی زیر 20 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع یعنی حجم عظیــم منابع در اقتصاد ایــران درگیر موضوع بیهدفی شــده است که در عمل تنها بار منفی برای اقتصاد دارد. دولت باید هرچه سریعتر فکری برای اینها کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.