گريزی جز حل فساد نیست

Shargh - - اقتصاد - کامران ندري استاد اقتصاد دانشگاه

به نظر ميرسد زماني که دولت دوازدهم بر سر کار بیاید، چاره و گریزي از حل موضوع فساد ندارد. بهگمان مــن اولویت نخســت هر تیمي کــه بهعنــوان کابینه دوازدهم سر کار ميآید باید مبارزه با فساد، بهویژه فساد اداري باشــد؛ چرا که گذشــته از همه معایبي که فساد اداري ميتواند داشته باشد، موضوع مهمي که باید به آن پرداخته شود، این است که فساد اداري، مانع بزرگ شکلگیري سرمایهگذاري و رشد اقتصادي است؛ دولت یازدهم راه مناســبي را براي مبارزه با فســاد رفته بود؛ کابینه بعدي فارغ از اینکه چه رویکرد سیاسياي دارد، باید مبارزه با فســاد را در رأس و اولویت امور اقتصادي خود قرار دهد.

به نظر ميرسد، سروساماندادن به وضعیت بانکي کشــور و حوزه بانكها، دیگر اولویت مهم اقصاد ایران است. امروز همه بانكهاي ایران و در یك کام سیستم بانکي کشــور دچار مشــکل است؛ نخســتین معضل، کسري نقدینگي آنهاست. بانكها همه زیانده شدهاند و ناچار به اضافهبرداشت از منابع بانك مرکزي هستند. تبعات نامطلوب تورمي رفتار اینها بر رشــد اقتصاد و... اثر منفي خواهد گذاشــت. توانایي بانكها براي دادن منابع زیر ســؤال اســت و این باید به سرعت حل شود. در رویکــرد بانكها امروز اعطــاي منابع به بخشهاي بازرگاني و خدمات در اولویت قرار دارد؛ چراکه ریســك بازگشــت این وامها کمتر است؛ از ســوي دیگر همان بخشي از منابع هم که به اسم تولید، داده ميشود، در عمل به سوي بخشهاي بازرگاني و خدمات ميرود.

موضوع دیگري که بایــد در اولویتهاي اقتصادي کابینه بعدي قرار بگیرد، انضباط بودجه است. من فکر ميکنم منابع بودجه به شکلي دقیق به نیازهاي کشور تخصیص داده نميشــود. در واقع ميتوان هزینههاي بســیاري را از این بودجه کاهش داد. اینها باید بازبیني شود تا هزینههاي اضافه و زائد از بودجه برداشته شود. در واقع باید شــیوههاي بودجهریزي به گونهاي بازبیني شــود که تفاوت بیــن هزینههاي دولــت و درآمدهاي مالیاتي به حداقل برسد.

دیگر نکتهاي کــه دولت باید در رأس برنامههاي اقتصــادي خودش قــرار دهــد، سروســاماندادن بدهيهــاي دولت اســت. بدهيها دولــت را فلج ميکند و از ســوي دیگر بخشهایي که طلب دارند را هم دچار اختــال کارکرد ميکند. قاعدهمندکردن حوزه مالــي ميتواند بــه خوديخود بــه حل این مشــکل کمك کنــد. در همین حــال اولویت بعدي به گمان من احیاي ســازمان مدیریتي اســت که در سالهاي دولت آقاي احمدينژاد به ریشهاش تیشه زده شــد و در چهار ســال دولت یازدهم هم نحیف مانــد. گام دیگر سروســاماندادن به نظــام مالیاتي اســت. فشــار زیادي امروز روي بخش تولید است. آن بخشهایي که درآمد مناســبتر دارند، در عمل مالیــات مناســب نميدهند؛ در مقابــل تولید ناچار است این هزینه را پرداخت کند.

پس به گمان من به شــکل کلي در سه حوزه دولت دوازدهم، باید گامهاي جدي بردارد. نخســت موضوع مبارزه با فســاد و بهبود فضاي کســبوکار است. دیگر موضوع سروســاماندادن و اصاح نظام بانکي است و در نهایت احیاي ســازمان مدیریت و برنامهریزي کشور به شــکلي دقیق و کارا. این سازمان ميتواند هزینهها و درآمدهاي دولت را سر و سامان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.