روحانی، پیروز انتخابات

Shargh - - اقتصاد -

آینــده قالیباف تیره و مبهم اســت و بعید به نظر میرســد دیگــر او در سِــمتهای انتخابی جایی داشــته باشــد. مصطفی میرســلیم روی دیگر ســکه قالیباف اســت. مردی کــه یکتنه توانســت مردم را از طیف مؤتلفــه که جناحی تاریخی اســت، ناامید کند. او تعریف درستی از جایگاهش نداشــت و به همیــن خاطر در میان اهل نظر، آرای میرســلیم حتی از هاشــمیطبا هم کمتر اســت؛ اما او درست یا نادرست خود را رئیسجمهور آینده ایــران میدید. باوری که تحقق آن، چنان دور از دســترس اســت که راه بحث و جدل در این زمینه را میبندد. میرسلیم بــا این باور مرزهــای منطق و انصــاف را زیر پا گذاشــت. موضعگیریهــای او بیــش از آنکه مبتنی بر واقعیات سیاسی باشد، نشئتگرفته از اعتمادبهنفســی کاذب بود؛ اعتمادبهنفسی که او را وا میداشــت رئیسجمهــوری را که هنوز آرای 18 میلیون نفر را در سبد خود دارد، به باد طعنه و انتقاد بگیــرد. رویکردی که از عملکرد مؤتلفه بســیار بعید بــود. اگر میرســلیم دوره ناموفق وزارتش در ارشــاد را از یاد برده باشــد، روشــنفکران و نخبگان جامعــه، آن دوران تلخ را هرگــز از یاد نخواهند برد. آنچه میرســلیم از آن تخطی کرد فروتنی بود. فروتنی یکی دیگر از آموزههای اصولگرایان ســنتی است که همواره خود را منتســب بــه نیروهای جبهــه و جنگ دانستهاند. میرسلیم نماینده خوبی برای مؤتلفه نبــود و اغراقآمیز نیســت اگر بگوییــم او تمام داشــتههای تاریخی این طیف را به ثمن بخس فروخت. اما رئیســی بیش از همــه به گفتمان اصولگرایی آســیب زد. او نتوانســت خودش را از جایگاهش در آســتان قــدس رها و به عنوان مدیــری اجرائــی مطرح کنــد. شــاید روحانی میدانســت که پاشنهآشیل رئیســی کجاست؛ چیزی که میتواند مخاطبــان او را برانگیزاند تا در رأیدادن به او تردید کننــد. ازاینرو روحانی بیپرده از اصولگرایی در برابر اصولگرایان دفاع کرد و یادآور شد که رابطه امام رضا)ع( با مردم، رابطهای دلی است نه سیاسی. اما زمانی کار از کار گذشت و اصولگرایی به ورطه بیبازگشتی پا گذاشت که رئیسی در جوار خوانندهای زیرزمیني قرار گرفــت که نقیــض گفتارهــا و کردارهای قبلیاش بود. آنچه از این دیدار به حق یا ناحق بهدســت میآید، نگاهی ماکیاولی به سیاســت اســت که اصولگرایان همواره بیدلیل و بادلیل بر آن تاخته و تــاش کردهاند بگویند برای آنان هدف، وســیله را توجیه نمیکند. دیدار رئیسی بــا این خواننــده، نقطه انقطــاع اصولگرایان از اصولگرایی است که نشان میدهد آنان انسجام درونیشان را از دست داده و برای به چنگآوردن قدرت و حفظ آن دســت به هــر کاری میزنند. اصولگرایان فارغ از نتیجــه این انتخابات، دیگر به جایگاه قبلی خود باز نخواهند گشــت. آنان بیــش از هرچیز اعتماد و اعتقــاد مؤمنان را به خود از دســت دادهاند. برعکس حسن روحانی که در این انتخابات دوباره متولد شــد و شــاید بتوان تاریخ تولد سیاســی او را اردیبهشــتماه 96 دانســت. مــردی که بــه محافظــهکاری و مصلحتاندیشی شهرت داشــت، نشان داد در هنگامه نبرد اهل مبارزه است و با هیچ ترفندی نمیتوان او را از حامیانش جدا و از میدان به در کرد. روحانی پای باورهای خود ایســتاد و نشان داد برای به سرانجامرساندن ایدههایش سخت جدی است. مناظرهها و ســخنرانیهای حسن روحانــی در دوران تبلیغات انتخابات اخیر از او چهرهای متفــاوت خلق کرد؛ چهرهای که مردم توانســتند به او باور داشته باشند و تکیه کنند؛ و این دستاورد کمی نیست. ازاینرو حسن روحانی قبل از شــمارش آرا پیروز این میدان است. اینک اصاحطلبان و مردم چهرهای دیگر در کنار خود دارند که میتوانند از طریق او مطالباتشــان را پیگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.