اصلاحات ساختاری اقتصاد، اولويت دولت دوازدهم

Shargh - - اقتصاد - حسین کمالی وزیر اسبق کار در دولتهای ششم تا هشتم

دولت دوازدهم به محض رویکارآمدن باید اصاح ســاختار اقتصادی در تمامی ابعاد را در دستور کار قرار دهد و اقتصاد را به ســمت یک اقتصاد مزیت رقابتی و تخصصی سوق دهد. به این معنا که بتوانیم با کالاهای خارجی که قصد ورود به اقتصــاد ایران را دارند، رقابت کنیم و کالاهایمان دارای کیفیت و قیمت مناســب برای رقابت باشــد و در بازارهای خارجی هم بتواند به فروش برســد. در حقیقت اگر بتوانیم به این سمتوســو پیش برویم، قطعا تمام واحدهای تولیدی کشــور راهاندازی و اشتغال ایجاد میشــود. بهواسطه این اقدام، فقر هم از کشور برچیده میشــود. البته این یک اصول کلی است و در ایــن راه، دولت باید از فضاهایی کــه امکانپذیری بیشــتری دارند، بهره بگیرد. یکی از این فضاها، صنعت گردشــگری و توریسم است. راه آغاز میتواند این بخش باشــد و پس از آن وارد بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات شویم که دارای ظرفیتهای مناسبی برای رشد اقتصادی رقابتی هستند.

درهرحال دولتمردان باید تاش کنند تا اقتصاد کشور معطوف به ســود شــود، زیرا اقتصاد ایران سالهاست معطوف به ضرر حرکت میکند و باید به فکر تغییر این روند باشیم. سوددهی اقتصاد در تمامی بخشها هم به رقابــت در بخشهای مختلف برمیگردد. در اینجا نباید فراموش شود، فســاد بهعنوان یک معضل ریشهدار در کشــور، ریشــه در اقتصاد غیررقابتی و انحصار و رانت و عدم شفافیت دارد. وقتی رقابت بهصورت واقعی برقرار شــود و عواملی را که مخدوشکننده رقابت هســتند از میان برمیدارید، در نهایت بهسوی یک اقتصاد سالم گام برمیدارید و فساد از اقتصاد رخت برمیبندد.

از ســویی آنچه بهعنــوان رابطه مســتقیم تورم با اشــتغال مطرح میشــود، در اقتصاد ایران بهواسطه اینکه بر اقتصاد نفتی اســتوار هستیم، پاسخگو نیست. در بررسی رشــد اقتصادی، رشــد اقتصادی حاصل از فروش نفت، با رشــد اقتصادی حاصل از فعالیتهای اقتصــادی و اجتماعی متفــاوت اســت. بنابراین باید اقتصادی را شکل دهیم که در فعالیتهای اجتماعی مؤثر باشــد و درآمد حاصــل از آن، در تولید ناخالص داخلی رسوب کند.

این نکته را هم باید مدنظر داشته باشیم که با توجه به حضور ایران در منطقــهای بحرانزده، حفظ امنیت کشور بسیار حیاتی است. بنابراین باید تمام فعالیتهای اقتصادی کشــور در راهی پیش رود که امنیت کشــور را تضمیــن کند. در حقیقت، وقتــی روابط بینالملل را اصاح میکنید و روابط دولت با دولتهای دیگر را در حالــت منطقی قرار میدهید و اســاس کار را بر حفظ منافع ملي جســتوجو میکنید، ایــن امکان را فراهم میآورید که کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر رهسپار شــود و درمقابــل، واردات کالاهای مرغوب به کشــور انجام گیرد. افزایش واردات و صادرات با موازنه مثبت در تراز تجاری ایران، میتواند شرایطی را فراهم کند که به سبب توسعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی، نوعی امنیت ضمنی در کشور حاصل شود. این نکته را نباید فراموش کرد که اصــولا ایران نیازی به درگیری و دعوا با کشورهای دیگر ندارد. دولتمردان باید براساس منافع ملی کشور گام بردارند و اقتصادی را شکل دهند که مردم در آن با احساس رفاه مواجه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.