لزومی به نگهداری خرابهها نیست

Shargh - - اقتصاد - محمدمهدی بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی

یکی از مســائلی که دولت آتی بایــد آن را حل کند، اشتغالزایی است که در این زمینه یک بدفهمی در کشور وجــود دارد. اینکه کارخانهای با مزیت اندک و هزینه بالا را صرفا با بهانه حفظ اشــتغال موجود در آن، سر پا نگه داریم، مانعی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. این اقدام، عما نگهداشتن یکسری خرابه است. صنعت و کشاورزی کشور نیمهخرابه اســت و نیاز به اصاح دارد، نه اینکه لزومــا این خرابهها را حفظ کنیم؛ بنابراین دولت و مردم باید بپذیرند، 37 ســال است صنعت کشور، ماشینآلات کهنه قبل از انقاب را دارد و روشهای کشاورزی کشور هم همان روشهای کهنه قدیمی اســت. کشور باید در هر دو زمینه مدرن شود. برای مدرنشدن بخش صنعت و کشــاورزی، نیازمنــد بازتعریف این دو بخش هســتیم تا تولید کالایــی صورت بگیرد که ایــن کالا، بتواند قابل صدور و عرضه در جهان باشــد. نباید مدام بگوییم چرا قاچاق به کشــور رخ میدهد؟ واضح است، وقتی کالای بیکیفیت در کشــور تولید میشــود، تقاضا برای کالای مرغوب خارجی ایجاد میشــود و ایــن کالا گاه راه خود را در قاچــاق مییابد. باید برنامهای تدوین کنیم که وارد فضای مدرن اقتصاد جهانی شویم. به عقیده من، دولت کنونــی این قابلیت را دارد که این روند را اصاح کند، اما هرکسی هم که در رأس دولت باشد، اول باید به این فهم برســد که اکنون اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف و تغییر اســت. این دولت با کمی تغییرات در کابینه، میتواند به دولتی چابک تبدیل شود، البته این در صورتی میسر است که ســایر نهادها و ارگانها هم با دولت همکاری کنند. نترســیم که یکباره اگر خرابههای اقتصاد را رها کردیم، عدهای بیکار میشــوند. این ترس، نمیگذارد دومرتبه اقتصاد را بازسازی کنیم.

باید توجه داشت که اصاحات ساختاری از این دست باید با روشــی انجام گیرد که تورم را افزایش ندهد؛ زیرا تورم امالامراض اقتصاد است. تورم بالا نمیگذارد هیچ اقدامی در راستای اصاح اقتصادی صورت بگیرد. تورم باید همچنان کنترل شده و حتی به زیر پنج درصد کاهش یابد. باید ثبات شاخصهای کان را بتوانیم همچنان که در ایــن دولت در یکی، دو ســال اخیر حفظ شــد، حفظ کنیم. همچنین نیازمند ایجاد اقتصاد رقابتی هستیم؛ زیرا اقتصاد رقابتی است که کشور را در مقابل توطئه خارج از کشور، مقاوم میکند، نه درونگرایی و نه آنکه دروازهها را تا جایی که میتوانیم ببندیم.

مهمترین نکته این اقدام آن اســت که ســرمایههای داخلی اجازه نمیدهد این تغییرات اعمال شــود. اکنون باید در نظر داشــت اکنون نمیتوان پول نفت را هم به ســرمایهگذاری اختصاص داد؛ زیرا بدنــه دولت آنقدر بزرگ و تنبل اســت که منابع نفتی صرفا برای تغذیه آن، صرف شــود. اگر این دولت فربه نبود، میتوانستیم پول نفت را صرف سرمایهگذاری کنیم، اما چنین اقدامی میسر نیست. حالا، وقتی دست کشور برای سرمایهگذاری بسته اســت، باید لااقل راه را باز کنیم تا ســرمایههای خارجی وارد کشــور شــود. باید روابط بینالمللی خــود را هم بازتعریف کنیم. استقال آن نیست که با کشورهای دیگر رابطه نداشته باشیم، استقال آن است که بتوانیم برای حفظ منافع ملی خود، تصمیمگیری کنیم. اکنون دولت برای حفظ منافع ملی خود، توان کافی دارد. چرا آنقدر نگران هستیم و میترسیم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.