كارشناسان در گفتبا «شرق» چگوالههااولوييتر آين اهاقيتئيسصجامهدوريدهرا تعيين كردند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

فارغ از آنکه ریاســت دولت دوازدهم بر عهده چه کسي باشد، چه اولویتهایي را باید در دستور کار قرار دهد؟ اکنون کشور درگیر چه مسائلي است که گریبانگیر اقتصاد شده و پاي آن را در بند کرده است؟ ایــن موضوعي اســت که اقتصاددانــان در گفتوگو با «شــرق» آن را بررسي ميکنند. عمده مسائلي که وجه مشترك تحلیلهاي کارشناسي آنهاست، اصاح ساختار اقتصادي کشور در حوزههاي گوناگون است. آنها معتقدند دولــت دوازدهم باید بازتعریفي بــراي حوزههاي مهم اقتصاد داشــته باشد و شجاعانه براي ایجاد تغییرات در آن گام بردارد. اصاح فضاي کســبوکار و دوري از اقتصــاد غیررقابتي که حاصلش فســاد ســاختاري اقتصاد ایران اســت، فصل مشــترك کام آنهاست. حل گره نظام بانکي و مالي، رســیدگي به صندوقهاي بازنشســتگي، بازتعریــف چگونگي ایجاد اشــتغال البته نه از رهگــذر حفظ صنایع موجود، اصاح طرح هدفمندي یارانهها و... با درنظرگرفتن تنگناهایي چون محیطزیست، آلودگي هوا و اتمام سفرههاي زیرزمیني آب و...، از جمله راهکارهایي است که این کارشناسان ارائه ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.