شگفتیآفرینی مردم شایسته تحسین و سپاس

Shargh - - اقتصاد -

این مسئله سبب شده از انحصار اطاعرسانی صداوســیما کاسته شود و شــبکههای اجتماعی بخشی از کسری صداوسیما را جبران کنند. به نظر من آقــای روحانی با توجه بــه افزایش احتمالی آرا نســبت به انتخابــات دور اول، رئیسجمهور نیرومندی خواهد شــد. مجلس هم همراه دولت است و میتوان دولت نیرومندی تشکیل داد. این مسئله حتما حل مشکات مردم را تسریع خواهد کرد. با حضور ارزشمند مردم، هر اقدامی در دولت برای مردم صورت بگیرد، کم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.