جلوه عملی «به عقب باز نمیگردیم»

Shargh - - اقتصاد -

ایــن یک حســن بــزرگ اســت که بــا وجود محدودیتها، تنها راه تغییرات اساســی تاکنون از راه انتخابات دنبال شده است و کشورهایی که به ایــن موضوع بیتفاوت بودند از هیچ دســتاوردی بهرهمند نشدهاند. شــعار به عقب باز نمیگردیم، دیروز معنا شد چراکه تا نیمه راه آمدهایم و تا انتها با روحانی خواهیم ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.