توافق روسیه و عربستان بر سر تمدید توافق

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

اگرچه ابتدای هفته گذشــته با انتشــار آماری مبنی بر افزایش ذخایــر نفت آمریکا، قیمت نفت با کاهش مواجه شــد؛ اما از روز دوشنبه با اعلام خبر توافق عربســتان و روســیه مبنی بــر تمدید توافق کاهــش تولید، قیمتها صعودی شــدند؛ بهطوریکه در پایان هفته شــاخص برنت و نفت آمریکا حدود دو دلار و سبد نفتی اوپک، یکدلارو 50 ســنت نســبت به هفته قبل افزایش یافتند. با احتمــال همکاری ســایر تولیدکننــدگان اوپک بر تمدید توافق، ممکن اســت روند صعودی قیمت نفت در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد.

3 شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفــت «برنت دریای شــمال» Brent() در اواســط روز جمعه نوزدهم مــی، 53دلارو 10 سنت معامله شد که نســبت به پایان هفته قبل، دودلارو 33 ســنت رشد نشــان میدهد. شاخص «نفــت وســتتگزاساینترمدیت» WTI() نیز در همین زمان، 49دلارو 93 ســنت معامله شــد که نســبت به روز مشابه هفته گذشــته، دودلارو 71 سنت افزایش یافته است. همچنین بنا به گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی این ســازمان

‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) در روز پنجشــنبه هجدهم ماه می به 49دلارو 87 سنت رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل، یکدلارو 50 سنت رشد نشان میدهد.

توافق روسیه و عربستان بر سر کاهش تولید

روســیه و عربســتان دوشــنبه 25 اردیبهشت توافــق کردند که کاهش تولید نفت را 9 ماه دیگر )تا ماه مارس سال 2018( میلادی تمدید کنند. بنا به گزارش خبرگزاری شــانا، الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه، در این نشست اعلام کرد اگر توافق جهانــی کاهش تولید تمدید شــود، بازار نفت در پایان سال 2017 یا آغاز سال 2018 میلادی دوباره به توازن دست مییابد.

براســاس این گــزارش، با اســتناد به تحولات کنونــی در کاهش ســطح ذخیرهســازی نفت و فراوردههای نفتــی، بازارها در پایان ســال 2017 میــلادی یا آغاز ســال 2018 میلادی شــاهد افت ســطح ذخیرهســازی به میانگین پنج ســال اخیر خواهند بــود. وی همچنین اعلام کــرد که طبق توافق اوپک، روسیه به کاهش ‪3 00‬هزار بشکهای تولید خود نسبت به سطح تولید اکتبر 2016 پایبند میماند.

افزایش تولید نفت از لایه نفتی پارسجنوبی

تولید تجمعی لایــه نفتی پارس جنوبی از مرز یک میلیون بشکه گذشــت. به گزارش خبرگزاری شــانا، طرح توســعه لایه نفتی پارس جنوبی که تولید آزمایشــی از آن، 29 اسفند سال گذشته آغاز شده بود، 27 فروردین امسال به بهرهبرداری رسید و قفل تولیــد از این میدان نفتی مشــترک پس از سالها گشوده شــد و قرار است دومین محموله نفتی ایــن میدان تا پایان اردیبهشــتماه بارگیری شود. نخســتین محموله لایه نفتی پارس جنوبی به میزان ‪6 11‬ هزار بشــکه اوایل اردیبهشت امسال بارگیری شده بود.

براســاس این گــزارش، قــرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توســعه لایه نفتی در سال 1383 با شرکت پتروایران امضا شــد و این طرح از معدود طرحهای توسعهای است که به صورت مستقیم از ســوی شــرکت ملی نفت ایران اجرائی شــده است.

لازم بــه ذکر اســت لایه نفتی پــارس جنوبی، میدانی مشــترک با قطر است که عمدتا از مخازن کربناته تشــکیل شــده و مجموع نفت درجای آن بیــن یکمیلیــاردو ‪٥ 00‬میلیون تا چهــار میلیارد بشکه برآورد میشود.

تولید نفت ونزوئلا در آستانه سقوط

شــرایط ناگوار اقتصادی در ونزوئلا سبب شده اســت تولید نفت این کشــور نیز به شدت کاهش یابد و این کاهش روزبهروز بیشــتر میشود. بنا به گزارش والاستریتژورنال به نقل از انرژی امروز، تولید نفت این کشــور در مــاه آوریل، یکمیلیونو 965 هزار بشــکه در روز بوده است که این میزان نسبت به سال گذشــته، کاهش 10درصدی نشان میدهد.

براســاس این گزارش، در بخش پاییندســتی ماجــرا پیچیدهتر و بدتر اســت. در واقع در بخش پالایشــی، شرایط هر روز بدتر میشود. از هر چهار پالایشــگاه نفتِ ونزوئلایی، ســه تای آنها کمتر از ظرفیت خود مشغول به کار هستند که اصلیترین مشــکل آنها کمبود قطعات و لــوازم یدکی مورد نیاز است.

قیمت گاز طبیعی

به گــزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمت شــاخص اسپات هنریهاب Spot( ‪Henry Hub‬ ،) بهعنــوان شــاخصی برای قیمت فروش لحظهای گاز طبیعــی در آمریکا، در هفته منتهــی به نوزدهم می، ســهدلارو 26 ســنت به ازای هر میلیون بیتییو یا واحد گرمایی انگلیسی MMBtu() مبادله شد که نســبت به پایان هفته گذشته، 20 سنت افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.