خردبودن اراضی کشت و گروههای خانوادگی

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان كارشناس كشاورزی

کوچکبودن اراضی زیر کشت یکی از مسائل مهم بخشی کشــاورزی در جهان و ایران است. این مسئله خــود چالشهایی در دســتیابی به اهداف توســعه پایدار؛ هم برای توسعه کشاورزی پایدار و هم توسعه روســتایی به همراه دارد. چالشهای متفاوتی تاکنون از ســوي محققان و اندیشــمندان مرتبط با توســعه کشــاورزی و روســتایی پایدار بیان شــده که به برخی از آنها اشــاره میشــود. خردبودن اراضی کشاورزی، بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و فناوریهای جدید در عرصههای مختلف را از نظر فنی و اقتصادی دشوار میکند که این خود به کاهش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه کاهش درآمد کشــاورز منجر میشــود. از دیدگاه اقتصادی رسیدن به مرز کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی برای مزارع کوچکمقیاس بســیار سخت و گاهــی غیرممکن اســت و این موضــوع از دو جنبه پیامدهایی برای جامعه به همراه دارد :1( در شــرایط موجود جهانی که جمعیت در حال رشد، شهرنشینی در حال افزایش، تغییر کاربری اراضی برای ســکونت جمعیت و صنایع و خدمات ارائه به جمعیت در حال گســترش، تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانهای، بحــران آب و خــاک و بســیاری از عوامــل دیگر زنگ خطر و هشــدار را برای تأمین غذای ســالم برای نسل فعلی و نســلهای آتی به صدا درآورده اســت، برای پیشــگیری از خطرات پیشرو، توجه فوری و عقلایی به وضعیت کشــاورزی و کاهــش و حل چالشهای فعلی و پیشروی آن ضرورت مییابد. نمیتوان انتظار امنیت غذایی را برای مردم جامعه داشت اما در مقابل آن، برای توسعه پایدار کشــاورزی و رفع مشکلات آن برنامهای نداشت. این نکته با توجه به آمارهای فائو که نشــان میدهد مزارع کوچکمقیاس در سراسر جهان در حال توســعه بوده و تولید زراعــی با مقیاس دو یا کمتر از دو هکتار است )در برخی کشورها مقیاس خرد تا 10 هکتار هم هست(، چالش جدیتری را روبهروی بخش کشــاورزی قرار میدهد. برآورد میشود 525 میلیون مزارع کوچکمقیاس درحالحاضر در سراسر جهان وجود دارد.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.