9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

رئیس مجلس: وظیفه اصولگرایان خدمت به مردم و ارائه الگوی تربیت اسلامی سیاسی است

دانشــیار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس: رأی لاریجانی برای ریاســت مجلس هشــتم بیشتر از حدادعادل است

سقای بیریا مشــاور رئیسجمهور: مشکلات داخلی با ظرفیتهای درون نظام حل میشود

مدیرعامل شــرکت ملی صادرات گاز خبر داد: مذاکــرات ایران و ســوئیس برای ســرمایهگذاری 40میلیاردیورویی صادرات گاز به اروپا

کردزنگنه، معاون وزیر اقتصاد و دارایی: قانون اجرائیشدن سیاستهای اصل 44 بهزودی ابلاغ میشود

آیتالله امامیکاشــانی: پیروزی مسلمانان در هر نقطهای از دنیا متعلق به همه جهان اســلام است

آصفــی، ســفیر کشــورمان در امــارات: علت التهاب در منطقه دخالتهای خارجی است

دانشجعفری، وزیر ســابق اقتصــاد و دارایی: یارانهدادن پاسخگوی تورم نیست

حدادعادل: هر تصمیمی که مجلس هشــتم بگیرد ما باید آن را محترم بشماریم و مشکلی هم نخواهیم داشت

عضــو شــورای مرکزی حــزب اعتمــاد ملی: بسیاری از مصوبات مجلس هفتم با بیتوجهی و بیاعتنایی دولت نهم مواجه شــد ولی مجلس را سکوت فراگرفته بود و کسی دم نزد

رحیممشایی، معاون احمدینژاد: اجازه ورود اتباع هشت کشور مسلمان بدون ویزا به ایران

سلیمینمین خبر داد: تحویل تخلفات جاسبی به دادستانی تهران

آقاتهرانــی، نماینده مجلــس: منحرفان روزی مطهری را ترور میکنند و روزی مصباح را

احمدینژاد مطرح کرد: فراخوان عمومی برای مشارکت در بهینهسازی مصرف آب

آیتالله امامیکاشــانی: بسته پیشنهادی ایران در راستای برقراری صلح و امنیت در جهان است

دادســتان تهران خبر داد: اجرائیشــدن طرح پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری در پیشفروش ساختمان

نماینــده ایــران در آژانــس بینالمللی انرژی اتمی: مذاکره با آژانس بسیار سازنده بود

ســخنگوی وزارت امــور خارجه اعــلام کرد: محکومیت حمله تروریســتی علیه دیپلماتهای ایرانی در بغداد

وزیر خارجه عراق مطرح کرد: احتمال برگزاری مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق

ماجــد غماص، رئیــس دفتر مجلــس اعلای اسلامی عراق: هیچ بخشی از قرارداد امنیتی عراق و آمریکا نهایی نشده است

آیتالله صافیگلپایگانی: اختلاط مرد و زن در جامعه مضر است

امیــنزاده، عضــو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی: ارائه بســته پیشــنهادی، نافی مذاکره نیست

قربانعلی درینجفآبادی، دادستان کل کشور: نیازمند برنامههای طولانیمدت برای اداره کشور هستیم

تابــش، دبیرکل فراکســیون اقلیــت مجلس: انتخابات هیئترئیســه مجلــس، نوعی هیاهوی تبلیغاتی است

جشنساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: با وجود تحریم، صادرات نفت ایران ‪8 0‬ هزار بشــکه بیش از گذشته است

محمدعلــی بهمنــی، دبیرکل بانــک مرکزی: نمیتوان با تغییر دســتوری نرخ سود، توفیقی در مهار تورم به دست آورد

رئیــس مجلس: نان بــه نرخ روز خــوردن با اصولگرایی فاصله دارد

با حکم احمدینژاد شمسالدین حسینی، دبیر کارگروه تحولات اقتصادی شد

سخنگوی وزارت خارجه: ترور چهار دیپلمات ایرانی در بغداد اقدامی جنایتکارانه است

دانشجعفری، وزیر ســابق اقتصاد: کشــاندن ســرمایه دولت به مناطق مختلف کشــور نتیجه مثبتی ندارد

الهام، ســخنگوی دولت: دولــت نهم مخالف بنیادین سانســور و مدافع جدی آزادی رســانهای است

رئیس مجلس: نماینــدگان رئیس مجلس را انتخاب میکنند؛ در این زمینه کسی برای مجلس تصمیمگیری نخواهد کرد

موســی قربانی عضو هیئترئیســه مجلس از استیضاح وزیر بازرگانی خبر داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.