تحریم متقابل ایران علیه آمریکا

ترامپ هم لغو تحریمهای برجام را تمدید کرد و هم تحریمهای موشکی تازهای وضع کرد

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق، آرزو فرشــید:

دونالد ترامــپ، رئيسجمهور ايالات متحده كه قبل از راهيابی به كاخ سفيد خيلی تنــد میرفــت و برجــام را «بدترين توافــق ممکن» میخوانــد، ايــن روزها مواضع كــج دار و مريز اتخاذ میكنــد؛ چنانكــه به نظر میرســد هنــوز تصميم مشــخصی دراينباره نــدارد. برای همين اســت كه وزارت خارجــه آمريکا از يک ســو لغــو تحريمها به موجب توافق هســتهای را برای سه ماه آينده تمديد میكند و از ســوی ديگر به بهانه فعاليتها موشکی بالســتيک تحريمهای اقتصادی جديد وضع میكند. روشن است كه دولت ترامپ حاضر نيست كه تبعات نقض برجام را به جان خريــده و با توجه به حمايت اروپايیها از توافق هســتهای به يک دولت منزوی در جهان بدل شود؛ بنابراين مانند چند ماه گذشته تاش میكند كه بــا ايجاد جو روانی منفی و اعمال فشــار به ايران به بهانههای غيرهســتهای؛ ايران را عصبانی كــرده و هزينه نقض برجام را به ايــران تحميل كند. افزودن افراد و شــركتهای ايرانی جديد به فهرست تحريمهای موشــکی اقدامی در همين راســتا است كه از طــرف ايران بیپاســخ نمیماند. پاســخی كه قطعا مطابق ميل طرف آمريکايی نيســت. دســتگاه ديپلماســی كشورمان هوشــمندتر از آن است كه در دام آنهــا بيفتــد؛ بههمينخاطر ضمــن آنکه ارتقای توانمندیهای دفاعی را حق مســلم و قانونی خود و بیربط به توافق هستهای میداند، در اقدامی متقابل 23 فرد و شركت آمريکايی كه سابقه اثباتشدهای در نقض حقوق بشــر دارند، به فهرست افراد حقيقی و حقوقی تحت تحريم جمهوری اسامی ايران افزود.

ترامپ همسو با ریاض

وضع تحريمهای موشــکی تنها اقدام آمريکايیها در راســتای اعمال فشار بر ايران نيست. تغيير موضع دونالــد ترامپ نســبت به دولت ســعودی و حضور در نشســت رياض كه يکشــنبه در عربســتان برگزار میشــود، گام ديگری برای تنگكردن عرصه بر ايران است. عربستان ســعودی بهعنوان اصلیترين رقيب منطقهای ايران كه اخيرا از رقابت فراتر رفته و تهديد میكنــد كه جنگ را به داخل مرزهــای ايران خواهد كشــاند، رگ خواب ترامــپ را يافته و قرار اســت در جريان اين نشســت و سفر ترامپ به رياض قراردادی بــه ارزش بيــش از صــد ميليــارد دلار بــرای خريد تســليحات و جنگافزاریهای آمريکايــی امضا كند. ترامپ اين قرارداد را با همان كشــوری امضا میكند

كــه در مبارزات انتخاباتی آمريــکا به كمپين رقيب او كمــک میكــرد. از رقابتهای انتخاباتــی در آمريکا و تنها حرف حســاب ترامپ مبنی بر اينکه عربســتان مســئول فاجعه 11 سپتامبر است، خيلی نگذشته؛ اما گويا سفر طولانی مدت عادل الجبير به واشنگتن و آن لابیكردنها به شيوه عربستان به قدر كافی ثمربخش بوده است. جبهه حاميان ترامپ میخواست كه 700 ميليارد دلار سپردههای عربستان به خاطر آن جنايت مصادره شود؛ اما لابیكردنهای عادل الجبير كار را به جايی رســاند كه با گرفتن صد ميليارد در ازای فروش اسلحه دلخوریها را كنار بگذارند و در نشست رياض كنار هم بنشينند.

تغییر قواعد بازی در منطقه

سياســت يک بام و دو هوای ترامــپ در مقابل ايران در حالی پيش گرفته شــده كه عربســتان اميدوار است بعد از نشست رياض و ســفر ترامپ به اين كشور قواعد بــازی را در منطقه تغيير دهد. ســلمان بــن عبدالعزيز، پادشــاه عربســتان، همين چند روز قبل ابــراز اميدواری كرد كه نشســت رياض بــه «نهادينهكردن همبســتگی ميان كشــورهای عرب حوزه خليج فارس» منجر شود و نشست آنها با رئيسجمهور آمريکا در حمايت از «روابط و افزايــش تاشها برای تقويت امنيت، ثبات و صلح در منطقه» نقش داشته باشد. به اعتقاد اين مقام سعودی نشســت ترامپ با سران كشــورهای عربی – اسامی در حالی برگزار میشــود كه جهان با چالشهای متعددی مواجه است و در شرايط حساسی به سر میبرد و نيازمند مشــاركت جديدی در مبارزه با تروريســم و افراطگرايی، گسترش ارزشهايی مانند ســازش و همزيستی، تقويت امنيت و ثبات است. عادل الجبير، وزير خارجه عربستان، نيز هدف از اين نشســت را «ايجاد مشاركتی جديد ميان كشــورهای عربی- اسامی از يک ســو و آمريکا از سوی ديگــر برای مقابله با خطرات افراطگرايی و تروريســم و گسترش ارزشهای ســازش و همزيستی مسالمتآميز ميان مردم اين كشورها» دانست. تأكيد مقامات سعودی كه همــواره ايــران را به دخالــت در منطقــه و ترويج افراطگری متهم میكنند، بر همگرايی در راستای مقابله با تروريسم و افراطگری در حالی است كه برخی از رسانه در هفته گذشــته از قصد ترامپ برای تشکيل يک ناتوی «عربی-اسامی-ســنی » خبر داده بودنــد. پايگاه خبری دبکا كه به ســازمان جاسوســی اســرائيل نزديک است دراينباره نوشــته بــود «ترامپ در جريان اين ســفر يک ائتاف مشــابه ناتو با عنوان «ناتوی عربی و اســامی و سنی » تشکيل میدهد .»

تأثیر انتخابات در سیاستهای آمریکا و عربستان

برخی از تحليلگران معتقدنــد كه نتيجه انتخابات رياســتجمهوری ايــران نقــش تعيينكننــدهای در موضعگيریهای آمريکا نسبت به برجام و سياستهای خاورميانــهای او دارد؛ زيــرا كنشهــای دولت جديد در ايــران واكنشهــای آمريکايــی را تحــت تأثير قرار میدهد. اين قاعده میتواند درباره كشــورهای منطقه ازجمله عربســتان نيز صادق باشد. اگرچه عادل الجبير بــا تأكيد بر مواضع ضد ايرانی كشــورش تأكيد دارد كه تغييــر دولت در ايران چيــزی را تغيير نمیدهد. او روز پنجشــنبه با تأكيد بر اينکه «انتخابات رياستجمهوری ايــران موضوعی داخلی اســت و به مــا ربطی ندارد» گفته بــود: «ما به عملکرد ايران نگاه میكنيم. ايران به برخی از كشورها ساح فرستاده و در امور چندين كشور منطقه دخالت كرده اســت... رفتار ايران پس از توافق بر سر برنامه هســتهای اين كشور )برجام(، خصمانهتر شــده اســت». او همچنين با بيان اينکه «عربســتان با نظر آمريــکا درباره پاياندادن به تروريســم و مقابله با ايران موافق اســت» گفت: «ترامپ در ديدار با جانشين وليعهد عربســتان، بر ضرورت پايبنــدی ايران به توافق هســتهای تأكيد كرده اســت. واشــنگتن اطمينان داده است كه ايران بعد از توافق هستهای به ساح هستهای دست نخواهد يافت .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.