خطیر و امیدبخش

Shargh - - دیپلماسی - *تحلیلگر مسائل بینالملل

فریدون مجلسی*:

دونالد ترامپ، رئيسجمهوری جديد ايالات متحده كه لغو تحريمها را برای سه ماه آينــده تمديد كرده اســت تــا در اين فرصت بررســیها را درباره برجام ادامه دهد؛ به دعوت عربستان راهی رياض میشود. همزمانــی اين دو موضوع از يک ســو خطير و از يک ســو اميدبخش اســت. خطير از اين نظر كه عربستان در راستای انتقامجويی به خاطر شکست در يمن به دنبال يارگيری و قراردادن كشــورهای عرب ســنی در برابر ايران اســت و قصد دارد كه آمريکا را نيز با خود همســو كند. در ماههای اخير شــاهد بوديم كه آنها چطور لابی كرده و رويکرد ترامپ را نسبت به خود تغيير دادند. از سوی ديگر تمديد لغو تحريمها از سوی ترامپ در آســتانه اين ســفر میتواند اين اميــد را ايجاد كند كــه رئيسجمهور جديد آمريــکا چندان هم چشــم به دهان ســعودیها ندوخته و با تمديد لغو تحريمها نشــان داد كــه واكنشهای خود را براســاس كنش ايران انجام میدهد. دراينميان نتيجه انتخابات رياســتجمهوری در ايران بسيار مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.