بازتاب انتخابات در رسانههاي خارجي

Shargh - - دیپلماسی - ترجمه: شهرام زرندار

صفهاي طولاني

ايرانيان روز جمعه در شعب اخــذ رأي بــراي انتخــاب رياســتجمهوري اســامي ايران حضور بههم رســانده و رأي خود را به صندوقها ريختند. آنها براي انتخاب بين حســن روحاني، رئيسجمهور فعلي كه خواهان روابط عادي با غرب اســت و رقيــب پوپوليســت او كه مورد پشــتيباني جناح محافظهكار است در صفهاي طولاني ايستادند و آرای خــود را بــه صندوقهــا ريختنــد. رهبر عاليقدر نظام جمهوري اســامي ايران، حضرت آيتالله علي خامنهاي، هنگام بهصندوقانداختن رأي خــود در تهران با اشــاره بــه اينکه صفوف طولاني در سراســر كشور 80ميليوني ايران شکل گرفتــه، گفته: «همه بايد در ايــن انتخابات مهم شركت كنند. سرنوشت كشور در اين انتخابات به وسيله رأي مردم تعيين خواهد شد». روحاني در هشــداري كه منعکسكننــده تنشهاي فزاينده سياسي اســت و در ميان عائم موجود مبتنيبر وجود رقابتي بيش از حد انتظار نزديك، از نهادها خواسته در انتخابات مداخله نکنند.

گزینش بین انزوا یا رابطه با غرب

روز جمعــه ايرانيــان بــه شــعب اخــذ رأی هجــوم آوردند تا در يک انتخابات رياســتجمهوری كه انتظار میرود جهتگيری كشور را برای يک نسل شــکل دهد رأی دهنــد. دو كانديــدای عمده و اصلی، هر دو روحانی هستند، اما در چيز ديگری بهجز روحانیبودنشــان اشــتراک وجــه ندارند. رئيسجمهور فعلی، حسن روحانی 68 ساله كه يک ميانهرو اســت، درهای كشور خود را به روی جهان بــاز كــرد و كنترلها را بــر جامعه ايران محــدود كرد، چهار ســال درقدرتبــودن او به وســيله توافق هســتهای تاريخی كه او باوجود همه مخالفتها به آن رســيد تعريف میشود. روحانــی با رئيســی اصولگرا مواجه اســت.اگر رئيسی برنده شود، مطمئنا خيلي سريع همگرايی ايــران با غرب را متوقف خواهــد كرد و نهايتا به توافق هســتهای ســال 2015 با كشورهای 5+1 خاتمه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.